Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany 2021

Jubilejná 10. sezóna prác na hrade

Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany 2021

Už desať rokov prebiehajú práce na konzervácii a obnove NKP hrad Kapušany. Z toho 9x bol podporený projekt čiastočnej konzervácie a obnovy NKP hrad Kapušany z dotácie Ministerstva kultúry v programe 1 Obnovme si svoj dom, podprograme 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave.

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: MK-2801/2021-423

Výška dotácie: 20 000,00  €

Výška financovania z vlastných alebo z iných zdrojov: min. 1000,00 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup stavebného materiálu, obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov - murárskeho, tesárskeho, pracovného náradia, stavebnej miešačky. Na realizáciu reštaurátorských prác na ostení okenných otvorov a vstupného portálu do západnej miestnosti paláca hradu, archeologického výskumu v západnej veži za účelom zrovnania suterénu na jednotnú niveletu podlažia, architektonicko-historického výskumu južnej steny paláca a východnej miestnosti paláca, odmenu koordinátora pracovníkov.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky."

Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva v roku 2021

Prostredníctvom tohto projektu na základe Dohody s UPSVaR v Prešove budú v tejto sezóne vykonávať práce 4 odborní a 4 pomocní pracovníci počas 4 mesiacov. Práce budú zamerané predovšetkým na čiastočnú konzerváciu a obnovu zvislých konštrukcií na poslednej 4. stene západnej veže a v západnej miestnosti hradného paláca.

Júl 2021

Zhodnotenie sezóny 2021

V roku 2021 sa práce sústredili na západnú stenu západnej miestnosti paláca (na strane vstupu do vyhliadkovej veže) a pracovníci doslova zachránili v poslednej chvíli túto stenu pred veľkými výpadkami muriva. Podarilo sa im spriechodniť komín v západnej veži, ktorý bol upchatý padlým kamenivom. Pracovali čiastočne aj na priľahlých stenách západnej miestnosti hradného paláca v koordinácii s reštaurátormi. V roku 2021 bol reštaurátorsky konzervovaný vstupný portál, ostenia okenných otvorov západnej miestnosti hradného paláca. V suteréne západnej časti sa zrealizoval archeologický výskum na jednotnú niveletu podlahy na úroveň prahu vstupného portálu. Skala pod vežou sa rozširuje pod úroveň terajšej nivelety podlahy, nepredpokladá sa existencia nižšieho podlažia.

So schválením Krajského pamiatkového úradu v budúcej sezóne budeme môcť tento priestor vyložiť tehlovou podlahou a neskôr po sprístupnení vstupného portálu, ktorý je teraz zo strany západnej miestnosti hradného paláca ukrytý pod nánosmi hliny, sa plánuje sprístupniť tento priestor pre návštevníkov a prezentačné účely. Zvyšky kamenných portálov, ktoré sa tu našli padnuté, ostanú v tejto miestnosti ako minilapidárium.

Počas sezóny bol zrealizovaný aj architektonicko-historický výskum na južnej fasáde hradného paláca a vo východnej miestnosti paláca. Na západnej fasáde západnej veže sa domurovala nika, na východnej stene západnej veže prešpárovalo murivo. Pracovníci v rámci bežnej údržby vymaľovali schodiská, udržiavali prístupovú cestu, kosili trávnaté porasty.

December 2021