Menu

Interreg PL-SK

Názov projektu/Tytul mikroprojektu: Bohatier z Maglovca

Číslo mikroprojektu/Nr mikroprojektu: INT/EK/PO/1/III/A/0245

Typ mikroprojektu: individuálny/indiwidualny

Vedúci partner/Partner wiodacy - wnioskodawca: Obec Kapušany, www.kapusany.sk

Partner projektu: Fundacja na  Rzecz Kultury "Walizka“, Sanok, Poľsko, ww.fundacjawalizka.blogspot.com

Doba realizácie/Okres realizacji mikroprojektu: 4/2020 – 09/2021

Prioritná os/Os priorytetowa: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia/Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza 

Financovanie/Finansowanie:       

Európsky fond regionálneho rozvoja/Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 42483,89 €,                                                                                    Prostriedky zo štátneho rozpočtu/Środki z budżetu państva: 4998,10 € 

Vlastný vklad/Wklad własny: 2499,06 €

Stručný popis projektu/Krótki opis projektu:

Realizácia projektu predstavuje návštevníkovi NKP hrad Kapušany život na stredovekom hrade a miestach so zachovaným historickým charakterom - Sanok. Vytvorená postava Bohatiera z Maglovca, jeho príbeh strážcu hradu a obchodnej cesty vedúcej z Poľska do Maďarska, každodenný život na hrade sa odráža vo vytvorenej drobnej turistickej infraštruktúre, vybavení klenbovej miestnosti, expozícii brnenia, zbraní, hudobných nástrojov, stredovekých hudobných nahrávok, hospodárskych zvierat na NKP hrad Kapušany. Z projektu  bude vytvorená publikácia, informačné materiály. Budú sa realizovať vystúpenia a workshopy poľských umelcov zo Sanokua slovenských umelcov z Kapušian na prezentáciu dobového umenia u partnerov projektu.

Realizacja projektu prezentuje zwiedzającemu zamek NKP Kapušany życia w średniowiecznym zamku i miejsc o zachowanym charakterze historycznym - Sanok. Stworzona postać Bohatiera z Magłowca, jego opowieść o strażniku zamku i szlaku biznesowego prowadzącym z Polski na Węgry, codzienne życie zamku najduje odzwierciedlenie w stworzonej małej infrastrukturze turystycznej, wyposażeniu sali kled, wystawie zbroi, broni, instrumentach muzycznych, średniowiecznych nagraniach muzycznych, inwentarzu na zamku NKP w Kapušany. W ramach projektu powstanie publikacja, materiały informacyjne. Spektakle i warsztaty polskich artystów z Sanoka i słowackich artystów z Kapušian zostaną przeprowadzone w celu zaprezentowania sztuki współczesnej z partnerami projektu.

Cieľ/Cel: Zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi, zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom posilnenia a rozvoja prírodného a historického dedičstva strážneho Kapušianskeho hradu a regiónu Sanok.

Hlavným cieľom mikroprojektu Bohatier z Maglovca je "zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom posilnenia a rozvoja prírodného a historického dedičstva strážneho Kapušianskeho hradu a regiónu Sanok".

Głównym celem Mikroprojektu Bohatiera z Magłowca jest zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej poprzez wzmocnienie i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i historycznego zamku Guardia i regionu Sanok".

Špecifické ciele/Cele szczegółowe

ŠC 1) Vytvorenie postavy Bohatiera z Maglovca a vybavenie strážneho Kapušianskeho hradu drobnou turistickou infraštruktúrou / Stworzenie postaci Bohatiera z Magłowca i wyposażenie warty Zamku Kapušiansky z małą infrastrukturą turystyczną

Týmto cieľom predkladatelia projektu prispejú predovšetkým k zvýšeniu atraktivity strážneho Kapušianskeho hradu. Jednotlivými aktivitami hrad dostane novú pridanú hodnotu v podobe príbehu Bohatiera z Maglovca a jednotlivých aspektov života strážcu hradu. Návštevník hradu sa bude môcť dotknúť atmosféry života stredovekého miesta prostredníctvom expozície brnení, zbraní, hudobných nástrojov, avšak aj hospodárskych zvierat, dobovej muziky, načítaných textov stredovekej hradnej prísahy, ale aj historických reálií na informačných tabuliach pozdĺž výstupu na hrad.

Ten cel, promotorzy projektu przyczynią się w szczególności do zwiększenia atrakcyjności zamku Gwardii Kapušian. Zamek otrzyma nową wartość dodaną w postaci historii Bohatiera z Magłowca i poszczególnych aspektów życia strażnika zamku. Odwiedzający zamek będzie mógł dotknąć atmosfery życia średniowiecznego miejsca poprzez wystawę zbroi, broni, instrumentów muzycznych, ale także zwierząt gospodarskich, muzyki z epoki, pobierania tekstów średniowiecznej przysięgi zamkowej, ale także historycznych realiów na tablicach informacyjnych wzdłuż wyjścia do zamku.

ŠC 2) Zvýšenie informovanosti a poznania o strážnom stredovekom mieste (Kapušiansky hrad) a osobitostiach Sanockého regiónu prostredníctvom mäkkých aktivít. / Podnoszenie świadomości i wiedzy o średniowiecznym miejscu straży (Zamek Kapušiansky) i specyfiki Sanocaregion poprzez miękkie działania.

Informovanosť o poľsko-slovenskom pohraničí, historických kontextoch strážneho hradu a stredovekého mesta Sanok bude zabezpečená prostredníctvom historických reálií na informačných tabuliach pozdĺž výstupu na hrad, publikácie a ďalších informačných materiáloch (mapa, pohľadnice, informačné tabuľky v rámci expozície v klenbovej miestnosti) i prostredníctvom správcu hradu, ktorý vykonáva komentované prehliadky hradu. Mäkké aktivity budú zahŕňať prezentáciu poľsko-slovenského kultúrneho dedičstva prostredníctvom vystúpení poľských umelcov zo Sanoku a slovenských umelcov z Kapušian. Obsah prezentácií bude reflektovať tému projektu, ktorou je dobové umenie v rôznych podobách.

Świadomość granicy polsko-słowackiej, konteksty historyczne zamku gwardii i średniowiecznego miasta Sanok będą zapewnione poprzez historyczne realia na tablicach informacyjnych wzdłuż wyjścia z zamku, publikacje i inne materiały informacyjne (mapa, pocztówki, tablice informacyjne na wystawie w rejonie) oraz przez kierownika zamku, który prowadzi zwiedzanie zamku z adnotacjami. Zajęcia miękkie obejmą prezentację polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego poprzez występy polskich artystów z Sanoka oraz słowackich artystów z Kapušian. Treść prezentacji będzie odzwierciedlać temat projektu, jakim jest sztuka współczesna w różnych formach. 


 K dátumu 31. 3. 2021 boli  zrealizované výplne okenných otvorov klenbovej miestnosti NKP hrad Kapušany a vytvorená stredoveká zbroj a zbrane inštalované v klenbovej miestnosti hradu.

Viac vo fotogalérii a sociálnych sieťach: 

NKP hrad Kapušany - oficiálna stránka: https://www.facebook.com/Kapu%...

Obec Kapušany: https://www.facebook.com/Obec-...