Čoskoro spustíme systém elektronickej evidencie odpadov ELWIS

Autor: MM | Dátum: 03.05.2021

INOVUJEME NAŠE ODPADY

Nevyhadzujme peniaze na skládku

Naša samospráva už čoskoro spustí smart systém evidencie odpadov ELWIS. Reagujeme tak na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadov a znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Evidencia nám poslúži na zistenie skutočného množstva odpadu, ktoré sa u nás produkuje. Na základe monitoringu získame manažérsky nástroj na riadenie odpadového  hospodárstva a jeho transparentné financovanie.

Evidenčný systém ELWIS bude využívaný na sledovanie množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (plasty, papier, sklo, kompozitné obaly – VKM, kovové obaly). Každá nádoba a vrece bude označené QR kódom pre príslušnú domácnosť. Pri každom zbere bude kód naskenovaný do systému pracovníkom zberovej služby. Údaje o množstve odpadu sa budú pravidelne vyhodnocovať. Na ich základe môžeme zlepšiť informovanosť, pripraviť pre vás osvetové aktivity a do budúcna prijať spravodlivejší systém pre vás, občanov.

Pre toto riešenie sme sa rozhodli vzhľadom k meniacej sa legislatíve a zvyšovaniu poplatkov za uloženie odpadu na skládku. Naším spoločným cieľom by malo byť neplatiť za skládkovanie odpadu, ktorý môžeme triediť alebo skompostovať. Predídeme tým rastu nákladov a zvyšovaniu poplatkov pre občanov. Evidencia nám do budúcna umožňuje zaviesť aj rôzne formy motivácie pre domácnosti, ktoré budú dosahovať najlepšie výsledky v úrovni triedenia.

ČO JE ELWIS?

Jednoduchý a moderný nástroj na evidovanie množstva vzniknutého odpadu priamo z domácností. Bol vyvinutý slovenskými odborníkmi s dlhoročnou skúsenosťou s odpadovým hospodárstvom. Cieľom je, aby mala samospráva svoj odpad pod kontrolou a zlepšila kvalitu životného prostredia pre svojich občanov.

Evidencia nám umožní získať prehľad o tom, kde a v akom množstve odpad vzniká. Na základe informácií môžeme zlepšiť systém zberu odpadov, pripraviť vzdelávacie a iné aktivity, ktoré pomôžu zvýšiť mieru triedenia. Vďaka systému budeme môcť zaviesť spravodlivý systém a motivovať domácnosti k lepšiemu triedeniu zavedením bonusového systému odmien. Takýto adresný systém nám pomôže predísť výraznému zvýšeniu poplatkov za odvoz odpadu pre občanov a zvýšiť zodpovednosť každej domácnosti za odpad, ktorý produkuje.

AKO TO BUDE FUNGOVAŤ V PRAXI?

V obci prebieha označovanie každej nádoby QR kódom. Originálne označenie sa umiestňuje na zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad a bude obsahovať informácie o druhu odpadu a identifikátor pre konkrétnu domácnosť.

Takto označené nádoby bude priamo na ulici pracovník zberu evidovať do systému.

Triedený zber bude aj naďalej prebiehať formou vrecového zberu. Občania obdržia štartovací balík nálepiek s QR kódom a inštrukciami o ich použití. Keď sa im minú, ďalšie dostanú na obecnom úrade.

Pri každom zbere budú nádoby alebo vrecia nasnímané do systému. Po každom zbere budeme mať aktuálne informácie o tom, koľko odpadu sme vyprodukovali alebo vytriedili.

Pre úspech systému je veľmi dôležitá pomoc a zapojenie vás, občanov. Len spoločnými silami môžeme znížiť množstvo produkovaného odpadu, nevyhadzovať naše peniaze na skládku, lepšie triediť, kompostovať a zabezpečiť kvalitné životné prostredie aj pre ďalšiu generáciu.

O postupných krokoch budete podrobne informovaní. Zavádzané zmeny výrazne neovplyvnia doterajšie fungovanie zberu odpadu. Dostanete informačné letáky, v ktorých nájdete informácie o tom, ako bude zavedenie systému, označovanie nádob a ich zber a evidovanie prebiehať. Prosíme vás o ich preštudovanie a spoluprácu. Všetky ďalšie otázky vám radi zodpovieme na obecnom úrade.

ELWIS - Pre SMART obce bez odpadu

FOTO: JRK Slovensko

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA tomto odkaze: Nový systém evidencie odpadov v obci a na www.menejodpadu.sk/elwis

Naspäť na výpis

Súbory na stiahnutie

Informačný leták (PDF: 985 KB)