Drobný stavebný odpad

Autor: mm | Dátum: 03.05.2021

Drobný stavebný odpad

  • Drobný stavebný odpad (ďalej DSO) je odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. Zaraďujeme sem drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod. Do DSO nepatrí stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB) a pod.


Neviete čo so stavebným odpadom a drobným stavebným odpadom? Obec Kapušany plánuje pristaviť veľkokapacitný kontajner na zbernom mieste
odpadu na drobný stavebný odpad. Drobný stavebný odpad, ale aj stavebný odpad za poplatok zberá a recykluje aj spoločnosť ENBRA s.r.o., Strojnícka 11, 080 01  Prešov v pracovných dňoch od 7.00 do 15.15 hod. Cenník, kontakty a viac informácií nájdete na stránke: https://www.ekoprim.sk/clanok/...

Naspäť na výpis