Menu

Nový evidenčný systém ELWIS krok za krokom

Autor: mm | Dátum: 19.05.2021

NOVÝ EVIDENČNÝ SYSTÉM ODPADOV ELWIS – KROK ZA KROKOM

V minulých článkoch sme vás informovali o príprave na spustenie systému evidovania odpadu v našej samospráve. Teraz vám prinášame krátke zhrnutie, ako bude evidencia fungovať v praxi.

Bude prebiehať v troch fázach – v prvej - budú označené nádoby na odpad originálnym QR kódom. Druhá fáza – evidovanie odpadu – bude prebiehať pravidelne pri každom zbere odpadu. Tretia fáza – štatistická – bude tiež pravidelná. Poslúži nám na vyhodnotenie zozbieraných údajov a prijímanie rozhodnutí v oblasti odpadového hospodárenia našej obce.

NOVÝ EVIDENČNÝ SYSTÉM ODPADOV ELWIS – KROK ZA KROKOM


  1. 1. OZNAČENIE NÁDOB

Poverený pracovník označí vaše nádoby so zmesovým komunálnym odpadom (ďalej ZKO) trvalou nálepkou s QR kódom. Pri registrácii novej nádoby na ZKO prebehne označenie pri jej preberaní­ na obecnom úrade s inštrukciou na jeho inštalovanie. Ak je v deň zberu vaša nádoba poloprázdna, nevykladajte ju. Vyložte ju až k nasledujúcemu zberu. Vďaka tomu ušetríme peniaze za vyprázdňovanie poloprázdnych nádob. Nezabúdajte však, že do nádoby na  ZKO nepatrí bioodpad. Nezvyšujte zbytočne hmotnosť vašej nádoby a náklady na jeho odvoz a skládkovanie. Na triedenie bioodpadu použite kompostéry.

  1. 2. TRIEDENÝ ODPAD

V obci sa bude evidovať aj triedený odpad – plasty, papier, sklo, kompozitné obaly – VKM a kovové obaly. Odpad, ktorý vytriedite do vriec, označte jednorazovými nálepkami s QR kódmi. Tie vám doručíme do poštovej schránky. V prípade, že sa vám minú, môžete si nálepky vyzdvihnúť na úrade.

Pri triedení odpadu dbajte na správne označovanie vriec, nálepkami s korektným označením druhu odpadu. Nálepky s QR kódom umiestnite do vrchnej časti vriec, aby boli dobre viditeľné. Takto označené vrecia sú pripravené na zber, stačí ich už len vyložiť pred bránu.


  1. 3. ZBER ODPADU A EVIDENCIA

Nádoby alebo vrecia s odpadom vyložte v deň zberu pred bránu. Pracovník zberovej spoločnosti pri každom zbere načíta QR kód a zaeviduje vývoz do systému.


  1. VYHODNOCOVANIE ZOZBIERANÝCH ÚDAJOV

Každá zaevidovaná nádoba alebo vrece sa automaticky priradí k domácnosti na základe pridelených označovačov - QR kód. Vďaka tomu budeme vedieť, kde a v akom množstve odpad vzniká a informácie o produkcii odpadu z konkrétnych domácností a ostatných subjektov v samospráve.

Údaje o množstve ZKO a triedeného odpadu budeme pravidelne vyhodnocovať. Poctivým triedením predídeme skládkovaniu veľkého množstva odpadu. Systém nám umožní prijať opatrenia, ktoré ušetria peniaze za vývoz a skládkovanie odpadu.

Na základe týchto podkladov môžeme odmeniť domácnosti, ktoré dosiahnu najlepšie výsledky pri triedení a do budúcna pripraviť systém odmien pre všetky domácnosti, ktoré budú k odpadu pristupovať zodpovedne.

ELWIS - Pre SMART obce bez odpadu

FOTO: JRK Slovensko

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA www.menejodpadu.sk/elwis,

Naspäť na výpis