Ochrana lesov pred požiarmi

Autor: mm | Dátum: 02.03.2021

    Jar  a  s  ňou   prichádzajúce  otepľovanie  je  obdobím,  kedy  sa  zvyšuje  nebezpečenstvo  vzniku

 požiarov  a   narastá  počet  požiarov  najmä  v  prírodnom  prostredí.  Občania  v  mnohých  prípadoch

 porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojím nezodpovedným a ľahkovážnym  konaním, ohrozujú

 okrem seba aj svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa

 na  všetkých  občanov  obracia  Okresné   riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného   zboru   v  Prešove

 s  výzvou    rešpektovať  zákon  o   ochrane   pred   požiarmi  a  žiada  občanov:    nevypaľovať   trávu

 ani  iné suché  porasty! Nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže

 oheň rozšíriť! Nefajčiť v lesoch!       

   Fyzická osoba je povinná: dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce  sa  ochrany

   pred požiarmi, dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach  spojených  so  zvýšeným

   nebezpečenstvom  vzniku  požiaru  alebo  v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, oznámiť

   bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar,

       ktorý vznikol v objektoch,  priestoroch alebo na  veciach  v jej  vlastníctve, dodržiavať  pri  manipulácii

       s  horľavými  látkami  a   horenie   podporujúcimi   látkami   požiadavky  na  protipožiarnu  bezpečnosť,

       umožniť orgánom  štátneho  požiarneho  dozoru vykonávanie  potrebných úkonov pri  zisťovaní príčin

       vzniku požiarov, zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi.      

Naspäť na výpis