Predkladanie návrhov na Cenu starostu obce Kapušany

Autor: mm | Dátum: 10.11.2020

Oznamujeme občanom, že podávanie návrhov na Cenu starostu obce Kapušany za tento rok je možné doručiť do 30.11.2020 na adresu:

Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12  Kapušany alebo kapusany@kapusany.sk.

Písomný návrh musí obsahovať:

- údaje navrhovaného

- zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, ktoré spĺňa podmienky uvedené v čl. 4 ods. 1 Štatútu udeľovania ocenení obce Kapušany 

- kontaktné údaje navrhovateľa.

Viac informácií v priloženom štatúte.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je verejný záujem v súlade čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov navrhovateľa a navrhovaného je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a to na účely udeľovania ocenení obce Kapušany v zmysle Zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so schváleným Štatútom udeľovania cien obce.

Naspäť na výpis