Cena starostu obce - predkladanie návrhov

Autor: JT | Dátum: 14.09.2020

Cena starostu obce Kapušany je verejným ocenením, ktoré udeľuje starosta obce právnickým, fyzickým osobám a kolektívom za mimoriadny prínos a významné výsledky, ktorí v oceňovanom období:

  • prispeli k obohateniu ľudského poznania v oblasti školstva, vedy, výskumu a techniky,
  • dosiahli pozoruhodné výsledky v oblasti kultúry, umenia a športu doma alebo v zahraničí,
  • zaslúžili sa o propagáciu a šírenie dobrého mena obce Kapušany doma alebo v zahraničí,
  • s nasadením vlastného života poskytli pomoc pri záchrane ľudského života alebo záchrane značných materiálnych hodnôt.

Návrh na Cenu starostu obce Kapušany 2020  sa predkladá obecnému úradu do 30.11.2020.

Písomný návrh na udelenie Ceny starostu obce Kapušany musí obsahovať:

  • osobné údaje navrhovaného, najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, v prípade kolektívu alebo právnickej osoby presný názov a sídlo, ako aj sídlo zriaďovateľa,
  • zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, podrobné zhodnotenie činnosti a dosiahnuté úspechy, za ktoré je navrhované toto ocenenie,
  • kontaktné údaje navrhovateľa, najmä meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. 

    Naspäť na výpis