oznamenie_o_ulozeni_pisomnosti_pavol_jurek_lukas_stopko_miroslav_kmec_

Dátum: 01.02.2024

                                                               

KY-53/2024/OcU-2

               Oznámenie o uložení písomnosti

     Obec Kapušany , Obecný úrad v Kapušanoch podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. oznamuje , že pani/pánovi

PAVOL  JUREK, MIROSLAV KMEC, MARTIN STOPKO, LUÁŠ STOPKO

Meno a priezvisko

bola doručená písomnosť, ktorá je uložená a adresát si ju môže vyzdvihnúť na Administratívno-správnom referáte Obecného úradu v Kapušanoch, Hlavná 104/6.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

Miesto uloženia písomnosti:

Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12  Kapušany

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Kapušany od 01. 02. 2024 do 19. 02. 2024.

Mgr. Magdaléna Verčimáková

referát administratívno-správny a registratúry
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Naspäť na výpis