oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_vo_veci_vydania_rozhodnutia_vyrub

Autor: J.A. | Dátum: 07.02.2024

Obec Kapušany

Obecný úrad 082 12 Kapušany 104

Číslo : ŠOP 2-17/25/2024 Kapušany dňa: 7.2.2024

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia

na výrub dreviny a nariadenie miestnej obhliadky

Obec Kapušany, ako príslušný orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len správny orgán) a § 69 ods.1 písm. a) a § 82 ods.3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti podanej Mgr. Danielom Pribulom, Železničná 23/314, 082 12 Kapušany, Janou Hudákovou, Federátov 3, 080 01 Prešov a Alenou Polohárovou, Pod Šalgovíkom 15, 080 01 Prešov (ďalej len „žiadatelia“) zo dňa 6.2.2024 v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 3 zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) Vám týmto

oznamuje začatie konania

a súčasne v zmysle §21 ods.1 správneho poriadku nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou

vo veci udelenia súhlasu na výrub: 1 ks smrek pichľavý rastúci na pozemku ostatná plocha KN C 1105 k.ú. Kapušany.

Oznamujeme Vám, že ústne konanie, spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční

dňa 22.2.2024 o 13,00 hod.

so stretnutím na Obecnom úrade v Kapušanoch.

Na pojednávanie prizýva Obec Kapušany všetkých známych účastníkov konania. Konanie je neverejné. Prizvané subjekty vyzývame zabezpečiť v konaní účasť osôb oprávnených v ich mene konať a uplatniť k prejednávanej veci pripomienky a návrhy. Ak sa účastník dá zastupovať, splnomocnenec sa musí preukázať dohodou o plnomocenstve v súlade s § 82 ods.5 zákona o ochrane prírody a krajiny, v ktorej podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

V prípade, že sa zo závažných dôvodov ústneho pojednávania nemôžete zúčastniť, oznámte túto skutočnosť písomne konajúcemu orgánu, najneskôr deň pred termínom obhliadky. Ak sa neospravedlníte najneskôr v tomto čase a nezúčastníte sa konania, nebude sa na neskôr podané námietky a pripomienky prihliadať. Tiež ak sa na ústnom pojednávaní nedohodne iný termín predloženia stanovísk, námietok na neskôr predložené stanoviská, námietky sa nebude prihliadať.

Podľa § 45 ods. 1 správneho poriadku tomu, kto sťažuje postup konania tým, že sa bez závažného dôvodu nedostaví na výzvu, bezdôvodne odmietne predloženie listiny alebo vykonanie obhliadky, môže správny orgán uložiť poriadkovú pokutu do 165 eur, a to aj opakovane.

Do podkladov možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Kapušanoch, stavebnom úrade v stránkové dni pondelok, streda a piatok.

Účastníci konania podľa § 82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny -fyzické osoby, občianska iniciatíva alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej 1 rok je ochrana prírody a krajiny môžu doručiť písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu (na e-mail adresu: su.kapusany@gmail.com) byť účastníkom v začatom správnom konaní v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia.

Ing. Ján Antol

referent spoločného obecného úradu

Oznámenie zverejnené na internete od: 07. 02. 2024 do: 22. 02. 2024

Podpis osoby, ktorá zverejnila oznámenie: Mgr. Magdaléna Verčimáková, referát administratívno-správny a registratúry 

Doručí sa:

Mgr. Daniel Pribula, Železničná 314/23, 082 12 Kapušany

Jana Hudáková, Federátov 3, 080 01 Prešov

Alena Polohárová, Pod Šalgovíkom 15, 080 01 Prešov

Pozývajú sa:

ŠOP, RCOP, Švábska 4, 080 05 Prešov

Obec Kapušany, 082 12 Hlavná 104/6

SOÚ, Kapušany

Naspäť na výpis