pozvanka_ocz_9_7_2024

Autor: M.V. | Dátum: 03.07.2024

Obec Kapušany

Obecný úrad Kapušany

Hlavná 104/6,  082 12  Kapušany

KY- 147/2024/OcU-1                                                                           

V Kapušanoch 03. 07. 2024

P o z v á n k a

starosta obce Kapušany, Ing. Ján Zemčák,

v zmysle §13, ods. 4 písm. a), v spojení s § 12 ods. 1

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva

zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Kapušany,

ktoré sa uskutoční 09. 07. 2024 (utorok) o 15:30 hod.

                                                         v zasadacej miestnosti obecného úradu

Program:

  1. 1. Otvorenie
  2. 2. Voľba komisií /návrhová, určenie overovateľov zápisnice/
  3. 3. Schválenie zverejneného programu
  1. 4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OcZ zo dňa 20. 06. 2024
  2. 5. Určenie zástupcu starostu obce počas neprítomnosti
  3. 6. Prevádzkový poriadok Športového areálu v Parku sv. Cyrila a Metoda v Kapušanoch
  4. 7. Žiadosť spoločnosti Woel s.r.o. o odkúpenie časti pozemku KN C parc. č. 1822/1 k.ú. Fintice časť Gribľovec
  5. 8. Rôzne
  1. 9. Záver 

_________________________                                   

Ing. Ján Zemčák

  starosta obce

Naspäť na výpis