Upozornenie

Autor: JT | Dátum: 20.05.2020

Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali priestor drevených besiedok - oddychovej zóny lokality pod Kapušianskym hradom na likvidáciu komunálneho odpadu. Pracovníci obecného úradu pravidelne čistia drevené besiedky od vriec plných tohto odpadu. Takéto konanie nie je v súlade s platným VZN obce Kapušany č. 4 z roku 2017 O udržiavaní verejného poriadku, čistoty, ochrany verejných priestranstiev a ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zelene a č. 1/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kapušany.

Občanom, ktorí porušujú platné všeobecné nariadenie obce hrozí pokuta do výšky 166,- Eur.

Veríme, že nám všetkým záleží na tom, aby naša obec a zvlášť lokalita pod Kapušianskym hradom, ktorú denne navštevujú turisti, bola príjemnou a čistou oddychovou časťou obce pre nás všetkých.

 Ďakujeme za pochopenie!

Naspäť na výpis