Cintorín

Na Slovensku sa problematike pohrebníctva venuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2010 o pohrebníctve, ktorý upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2011.
Na miestnom cintoríne v Kapušanoch sa nachádza 938 hrobových miest. Počet záznamov o zosnulých je 1534. Na cintoríne je vybudovaný Dom nádeje, ktorý je vybavený miestnosťou na dočasné uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia.

Postup pri vybavení pohrebu:

 • podpísať splnomocnenie pre pohrebnú službu
 • občiansky preukaz nebohého
 • občiansky preukaz najbližšieho príbuzného
 • oblečenie pre nebohého

Pohrebná služba zabezpečí:

 • na základe splnomocnenia vybavenie dokladov od lekára (patológia)
 • prevoz nebohého do Domu nádeje
 • obliekanie nebohého
 • úprava nebohého
 • vybavenie matriky, úmrtného listu
 • pochovanie

Postup pri vybavení hrobového miesta:

podľa zákona o pohrebníctve( §21 Z.z. č.131/2010) právo na užívanie hrobného miesta vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy a následne jej zaplatením v kancelárii miestnych daní a poplatkov na Obecnom úrade.

Povinnosti nájomcu:

 • dodržiavať ustanovenia cintorínskeho poriadku obce Kapušany, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta
 • užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
 • na vlastné nálady zabezpečovať údržbu hrobové miesto a jeho blízkeho okolia
 • nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska každú zmenu, ktorú chce na hrobovom mieste vykonať

Práva nájomcu:

 • právo na užívanie hrobového miesta vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy
 • nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nájom sa platí na obdobie 10 rokov
 • pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy osoba blízka, ak je osôb viac, tá ktorá sa prihlási ako prvá

Služby spojené s prenájmom hrobového miesta:

 • odvoz odpadu, dodávka úžitkovej vody, údržba ostatných pozemkov a stavieb
 • údržba zelene na pohrebisku
 • úhrada investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
 • zverejňovanie informácii o pohrebisku na mieste obvyklom

Dostupnosť kontaktnej osoby a služieb:

 • V pracovných dňoch: Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, Referát administratívno-správny-051/7941 102                                                     
 • Mimo pracovných dní: Peter Medek - kvetinárstvo  a pohrebná služba – 0915 033 101

link na www.virtualnycintorin