Terénna sociálna práca

Popis práce Terénneho sociálneho pracovníka:

  • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, vytváranie plánov práce s klientom a jeho realizácia, , pomoc pri riešení osobných záležitostí;
  • prevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie dôraz na podporu jeho autonómie a sebestačnosti, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, koordinácia pracovných aktivít s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.


Kontakt: Mgr. Ladislav Godla, +421 905 474051

Aktualizácia 13. 02. 2023

Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v rámci národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ implementovaný Úradom vlády SR/Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na území Vašej obce bude predlžený o 3 mesiace a teda bude trvať do 30. júna 2023.