Držanie psov na území obce Kapušany

V obci Kapušany je v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie obce Kapušany č. 5/2022
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Kapušany. Agendu evidencie psov na území obce rieši TRETIA ČASŤ VZN č. 5/2022
Daň za psa
§ 20
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§ 21
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto je vlastníkom psa.
§ 22
8
Základ dane
1. Základom dane je počet psov.
§ 23
Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane za psa na území obce Kapušany je za jedného psa a kalendárny rok:
a) 8,50 Eur za psa držaného v rodinných domoch, v záhradkárskych chatkách a na
pozemkoch,
b) 10,00 Eur za psa držaného v bytoch a bytových domoch,
c) 13,00 Eur za psa držaného v objektoch slúžiacich na podnikateľské a iné zárobkové
činnosti.
§ 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.
2. Daňovník je povinný písomné oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
dňa vzniku daňovej povinnosti.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
§ 25
Oslobodenie od dane za psa
1. Správca dane ustanovuje, že od dane za psa sú oslobodení vlastníci psov, ktorými sú fyzické
osoby staršie ako 62 rokov. Oslobodenie správca dane neposkytuje v prípade, ak v evidencii
trvalého pobytu sú na danej adrese evidované aj osoby, na ktoré sa oslobodenie nevzťahuje.