Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Názov: Obec Kapušany

Sídlo prevádzkovateľa: Hlavná 104/6, 082 12  Kapušany

Email: starostka@kapusany.sk

Telefón: 051/7941102

Sprístupnenie informácií dotknutým osobám

V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na webovom sídle nasledovné informácie.