Malý zdroj znečistenia ovzdušia

POZOR zmena legislatívy!

V súlade s § 1 a nasl. zákona č 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bol dňa 09. 01. 2024 zverejnený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2024 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území obce Kapušany.

Príloha č. 3 k zákonu č. 190/2023 Z. z.

MALÉ ZDROJE A VÝPOČET VÝŠKY POPLATKU ZA EMISIE Z MALÉHO ZDROJA

A. Malé zdroje podľa § 1 písm. b)

1. Spaľovacie zariadenia alebo iné technologické celky spaľujúce čierne uhlie alebo koks

2. Spaľovacie zariadenia alebo iné technologické celky spaľujúce hnedé uhlie

3. Spaľovacie zariadenia alebo iné technologické celky spaľujúce biomasu

4. Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok < 0,6 t/rok

5. Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla < 0,5 t/rok

autoopravárenstvo

6. Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok
< 0,6 t/rok.

B. Oznamované údaje a základný poplatok pre výpočet poplatku za emisie prevádzkovateľa zdroja podľa § 1 písm. b)

Malé zdroje

Oznamovaný údaj
pre výpočet poplatku
malého zdroja

Jednotka
vzťažnej
veličiny

Základný
poplatok
ZMZ

1

Spaľovacie zariadenia a iné
technologické celky spaľujúce
čierne uhlie alebo koks

Množstvo spáleného
paliva

t/r

10 €/t

2

Spaľovacie zariadenia a iné
technologické celky spaľujúce
hnedé uhlie

Množstvo spáleného
paliva

t/r

12 €/t

3

Spaľovacie zariadenia a iné
technologické celky spaľujúce
biomasu

Množstvo spáleného
paliva

t/r

8 €/t

4

Nanášanie náterov na povrchy,
lakovanie s projektovanou
spotrebou organických
rozpúšťadiel < 0,6 t/rok

Množstvo spotrebovaných
organických rozpúšťadiel
vrátane obsahu organických
rozpúšťadiel v náterových látkach

kg/r

0,3 €/kg

5

Povrchová úprava vozidiel
s celkovou spotrebou
organického rozpúšťadla
< 0,5 t/rok – autoopravárenstvo

Množstvo spotrebovaných
organických rozpúšťadiel
vrátane obsahu organických
rozpúšťadiel v náterových látkach

kg/r

0,3 €/kg

6

Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou < 0,6 t/rok

Množstvo spotrebovaných
organických rozpúšťadiel

kg/r

0,3 €/kg

C. Výpočet poplatku za emisie z malého zdroja podľa § 4 ods. 5

Poplatok za emisie z malého zdroja sa vypočítajú podľa vzorca:

PMZ = VMZ . ZMZ

PMZ – poplatok za emisie z malého zdroja

VMZ – oznamovaný údaj za malý zdroj – vzťažná veličina pre výpočet poplatku za emisie

ZMZ – základný poplatok za emisie z malého zdroja.

Výzva pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na území obce Kapušany

   Obec Kapušany v zastúpení starostom obce Ing. Jánom Zemčákom, vyzýva všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území obce Kapušany, aby KAŽODOROČNE do termínu 15. 02. oznámili obci údaje a spotrebe za každý MZZO – tepelný zdroj (s príkonom nižším ako 0,3 MW, t.j. do 300 kW), alebo energetický zdroj.

Upozorňuje na dôsledné dodržiavanie zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia„)  a ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia obce Kapušany č. 1/2018 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Kapušany, ktoré upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie pri prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia. Úplné znenie VZN obce Kapušany č. 1/2018 je zverejnené na internetovej stránke obce link KLIK TU

V zmysle vyššie uvedeného zákona č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, je podľa §4 ods. 1 prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území obce Kapušany povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

   Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. 02. v danom kalendárnom roku, je obec Kapušany v prenesenom výkone štátnej správy povinná uplatniť voči prevádzkovateľom MZZO sankčné postihy, v zmysle § 7 ods. 2 zák. č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uložením pokuty od 30,00 do 800,00 EUR. 

Ing. Ján Zemčák, starosta obce

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – povolenie stavby, povolenie zdroja a povolenie trvalého užívania – právnická osoba / podnikateľ – Podnikateľ

Na zdroje znečisťovania ovzdušia sa v zmysle platnej legislatívy, t.j. najmä zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia„) vyžaduje súhlas na vydanie povolenia ich stavby, súhlas na trvalé užívanie a ich samotné povolenie. Na všetky malé zdroje znečisťovania ovzdušia, t.j. s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW sa k stavebnému povoleniu vyžaduje súhlas k povoleniu ich stavby podľa § 26 ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia v rámci stavebného konania. Zároveň ku kolaudačnému konaniu sa vyžaduje súhlas na ich trvalé užívanie – prevádzku podľa § 26 ods. 1 písm. c). Tie v prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vydáva Spoločný obecný úrad Kapušany/stavebný úrad (SÚ Kapušany) ako záväzné stanovisko.

Zdroje znečisťovania ovzdušia s menovitým tepelným príkonom nad 0,1 MW vyžadujú povolenie orgánu ochrany ovzdušia. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom v rozsahu 0,1 až 0,3 MW povoľuje mesto SÚ Kapušany ako povoľujúci orgán podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia formou rozhodnutia.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný podľa § 20 zákona o ochrane ovzdušia ako:

  1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW (napr. kotle na spaľovanie plynných, kvapalných a pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a pod.)
  2. ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou (napr. výrobné a spracovateľské technológie a postupy pri ktorých sa uvoľňujú do ovzdušia znečisťujúce látky ako spracovanie dreva, lakovanie, polygrafia a pod.)

Legislatíva: Zákon č. 190/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Zákon č. 146/2023 o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov