Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Výzva pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na území obce Kapušany

   Obec Kapušany v zastúpení starostom obce Ing. Jánom Zemčákom, vyzýva všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území obce Kapušany, aby KAŽODOROČNE do termínu 15. 02. oznámili obci údaje a spotrebe za každý MZZO – tepelný zdroj (s príkonom nižším ako 0,3 MW, t.j. do 300 kW), alebo energetický zdroj.

Upozorňuje na dôsledné dodržiavanie zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia„)  a ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia obce Kapušany č. 1/2018 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Kapušany, ktoré upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie pri prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia. Úplné znenie VZN obce Kapušany č. 1/2018 je zverejnené na internetovej stránke obce link KLIK TU

V zmysle vyššie uvedeného zákona č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, je podľa §4 ods. 1 prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území obce Kapušany povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

   Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. 02. v danom kalendárnom roku, je obec Kapušany v prenesenom výkone štátnej správy povinná uplatniť voči prevádzkovateľom MZZO sankčné postihy, v zmysle § 7 ods. 2 zák. č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uložením pokuty od 30,00 do 800,00 EUR. 

Ing. Ján Zemčák, starosta obce

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – povolenie stavby, povolenie zdroja a povolenie trvalého užívania – právnická osoba / podnikateľ – Podnikateľ

Na zdroje znečisťovania ovzdušia sa v zmysle platnej legislatívy, t.j. najmä zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia„) vyžaduje súhlas na vydanie povolenia ich stavby, súhlas na trvalé užívanie a ich samotné povolenie. Na všetky malé zdroje znečisťovania ovzdušia, t.j. s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW sa k stavebnému povoleniu vyžaduje súhlas k povoleniu ich stavby podľa § 26 ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia v rámci stavebného konania. Zároveň ku kolaudačnému konaniu sa vyžaduje súhlas na ich trvalé užívanie – prevádzku podľa § 26 ods. 1 písm. c). Tie v prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vydáva Spoločný obecný úrad Kapušany/stavebný úrad (SÚ Kapušany) ako záväzné stanovisko.

Zdroje znečisťovania ovzdušia s menovitým tepelným príkonom nad 0,1 MW vyžadujú povolenie orgánu ochrany ovzdušia. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom v rozsahu 0,1 až 0,3 MW povoľuje mesto SÚ Kapušany ako povoľujúci orgán podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia formou rozhodnutia.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný podľa § 20 zákona o ochrane ovzdušia ako:

  1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW (napr. kotle na spaľovanie plynných, kvapalných a pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a pod.)
  2. ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou (napr. výrobné a spracovateľské technológie a postupy pri ktorých sa uvoľňujú do ovzdušia znečisťujúce látky ako spracovanie dreva, lakovanie, polygrafia a pod.)

Legislatíva: Zákon č. 190/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Zákon č. 146/2023 o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov