Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Výzva pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na území obce Kapušany

   Obec Kapušany v zastúpení starostkou obce RNDr. Slávkou Gutekovou, vyzýva všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území obce Kapušany, aby do termínu 15. 02. 2022 oznámili údaje a spotrebu za každý MZZO – tepelný zdroj (s príkonom nižším ako 0,3 MW, t.j. do 300 kW), alebo energetický zdroj.

Upozorňuje na dôsledné dodržiavanie zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia obce Kapušany č. 1/2018 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Kapušany, ktoré upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie pri prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia. Úplné znenie VZN obce Kapušany č. 1/2018 je zverejnené na internetovej stránke obce v položke - dokumenty obce.

V zmysle vyššie uvedeného zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, je podľa §6 ods. 4 prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území obce Kapušany povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín, počte prevádzkových hodín MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

   Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. 02. 2022, je obec Kapušany v prenesenom výkone štátnej správy povinná uplatniť voči prevádzkovateľom MZZO sankčné postihy, v zmysle § 8 ods. 3 zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uložením pokuty až do výšky 663,87 €. Spolu s výzvou Vám zasielame  prílohu:

Príloha: Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2021.

                       

                                                                                           RNDr. Slávka Guteková

                                                                                               starostka obce