Odpady - Systém ELWIS, informácie, zberné miesto


Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností rok 2024 KLIK TU

NATUR - PACK, a.s. aktuality

Aktuálne informácie:

 • Prevádzkové hodiny zberného dvora:

Odpad mimo bežného komunálneho a separovaného odpadu na staré PD môžu vyvážať len občania Kapušian:

ZBERNÝ DVOR  KAPUŠANY otvorené od 15. 05. 2024 nasledovne:

STREDA od 16:30 hod. do 19:00 hod.

SOBOTA od 8:30 hod. do 16:00 hod.

Smart systém evidencie odpadov ELWIS

OZNAM K PRAVIDLÁM VYVÁŽANIA ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO A TRIEDENÉHO ODPADU:

Oznamujeme občanom, že zmesový komunálny odpad sa zbiera len z nádob, ktoré sú označené QR kódom. Vrecia a sáčky, ktoré sa budú nachádzať mimo smetnej nádoby a nebudú označené logom FÚRA nebudú vyvezené. Vrecia na komunálny odpad s logom FÚRA si môžete zakúpiť v cene 1,32 € na obecnom úrade. Ak si neprajete nádobu na zmesový komunálny odpad v deň zberu vyprázdniť (napr. ak nie je dostatočne naplnená),  umiestnite ju za bránu nehnuteľnosti.

Pri triedenom zbere ako sú plasty, papier, kompozitné obaly – tetrapak, sklo a kovové obaly sa používajú nálepky s QR kódom, ktoré obdržala každá domácnosť. Nálepky na triedený odpad sú na každú komoditu zvlášť, preto je potrebné na vrece nalepiť nálepku so správnym názvom odpadu. Nálepky s QR kódom pre triedený zber sú jednorazové, pri ďalšom zbere tej istej komodity je potrebné pôvodnú nálepku s QR kódom (QR kód z predošlého zberu) odlepiť a nalepiť novú nálepku s QR kódom, prípadne pôvodnú nálepku prelepiť na tom istom mieste novou nálepkou. Vrecia s triedeným odpadom je potrebné v deň zberu vyložiť pred bránu nehnuteľnosti do 06:00 hod. Prosíme občanov, aby používali len pevné vrecia, aby pri ich manipulácii a následnom poškodení nedošlo k poraneniu pracovníkov. Vrecia je potrebné plniť do takej hmotnosti aby bola s nimi dobrá manipulácia a aby sa netrhali. Pri zbere skla je potrebné tabuľové sklo rozbiť. Prosíme občanov, aby rozbité sklo dávali do debničiek, debničky neplnili do plna, aby sa sklo nešmýkalo a nedošlo k poraneniu pracovníkov. Nálepku s QR kódom s názvom sklo nalepte na debničku. Upozorňujeme občanov, že pri triedenom odpade – sklo sa nezbiera autosklo, drôtené sklo, sklo kombinované s iným materiálom, porcelán, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, znečistené sklo.

INOVUJEME NAŠE ODPADY

Nevyhadzujme peniaze na skládku

Naša samospráva spustila smart systém evidencie odpadov ELWIS. Reagujeme tak na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadov a znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Evidencia nám poslúži na zistenie skutočného množstva odpadu, ktoré sa u nás produkuje. Na základe monitoringu získame manažérsky nástroj na riadenie odpadového  hospodárstva a jeho transparentné financovanie.

Evidenčný systém ELWIS je využívaný na sledovanie množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (plasty, papier, sklo, kompozitné obaly – VKM, kovové obaly). Každá nádoba a vrece bude označené QR kódom pre príslušnú domácnosť. Pri každom zbere bude kód naskenovaný do systému pracovníkom zberovej služby. Údaje o množstve odpadu sa budú pravidelne vyhodnocovať. Na ich základe môžeme zlepšiť informovanosť, pripraviť pre vás osvetové aktivity a do budúcna prijať spravodlivejší systém pre vás, občanov.

Pre toto riešenie sme sa rozhodli vzhľadom k meniacej sa legislatíve a zvyšovaniu poplatkov za uloženie odpadu na skládku. Naším spoločným cieľom by malo byť neplatiť za skládkovanie odpadu, ktorý môžeme triediť alebo skompostovať. Predídeme tým rastu nákladov a zvyšovaniu poplatkov pre občanov. Evidencia nám do budúcna umožňuje zaviesť aj rôzne formy motivácie pre domácnosti, ktoré budú dosahovať najlepšie výsledky v úrovni triedenia.

ČO JE ELWIS?

Jednoduchý a moderný nástroj na evidovanie množstva vzniknutého odpadu priamo z domácností. Bol vyvinutý slovenskými odborníkmi s dlhoročnou skúsenosťou s odpadovým hospodárstvom. Cieľom je, aby mala samospráva svoj odpad pod kontrolou a zlepšila kvalitu životného prostredia pre svojich občanov.

Evidencia nám umožní získať prehľad o tom, kde a v akom množstve odpad vzniká. Na základe informácií môžeme zlepšiť systém zberu odpadov, pripraviť vzdelávacie a iné aktivity, ktoré pomôžu zvýšiť mieru triedenia. Vďaka systému budeme môcť zaviesť spravodlivý systém a motivovať domácnosti k lepšiemu triedeniu zavedením bonusového systému odmien. Takýto adresný systém nám pomôže predísť výraznému zvýšeniu poplatkov za odvoz odpadu pre občanov a zvýšiť zodpovednosť každej domácnosti za odpad, ktorý produkuje.

AKO TO funguje V PRAXI?

V obci prebehlo označovanie každej nádoby QR kódom. Originálne označenie je umiestnené na zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad a  obsahuje informácie o druhu odpadu a identifikátor pre konkrétnu domácnosť.

Takto označené nádoby bude priamo na ulici pracovník zberu evidovať do systému.

Triedený zber bude aj naďalej prebiehať formou vrecového zberu. Občania obdržali štartovací balík nálepiek s QR kódom a inštrukciami o ich použití. Keď sa im minú, ďalšie dostanú na obecnom úrade. POZOR!!! Ak máte viac vriec v deň zberu, na každé vrece je potrebné nalepiť QR kód!!! Nálepky s QR kódom sú jednorazové pre triedený zber, pri ďalšom zbere tej istej komodity je potrebné ich prelepiť novou nálepkou.

Pri každom zbere budú nádoby alebo vrecia nasnímané do systému. Po každom zbere budeme mať aktuálne informácie o tom, koľko odpadu sme vyprodukovali alebo vytriedili.

Pre úspech systému je veľmi dôležitá pomoc a zapojenie vás, občanov. Len spoločnými silami môžeme znížiť množstvo produkovaného odpadu, nevyhadzovať naše peniaze na skládku, lepšie triediť, kompostovať a zabezpečiť kvalitné životné prostredie aj pre ďalšiu generáciu.

Zavádzané zmeny výrazne neovplyvnia doterajšie fungovanie zberu odpadu. Dostali ste informačné letáky, v ktorých nájdete informácie o tom, ako bude zavedenie systému, označovanie nádob a ich zber a evidovanie prebiehať. Prosíme vás o ich preštudovanie a spoluprácu. Všetky ďalšie otázky vám radi zodpovieme na obecnom úrade.

ELWIS - Pre SMART obce bez odpadu

FOTO: JRK Slovensko

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA www.menejodpadu.sk/elwis,  a v priloženom letáku v prílohách.

Kam s konármi?

Tenké konáre: nasekať na menšie kusy a dať do domáceho kompostéru.

  KONÁRE do hrúbky 20 cm zdarma odoberá spoločnosť

  KRONOSPAN SK s. r. o., ul. Bardejovská 24, 080 01  Prešov.   Prevádzková doba: pondelok - piatok   07:00  –  15:00 hod. Z D A R M A.

  Na zberné miesto odpadu môžu občania vyvážať konáre len v mesiacoch marec a október.

  Drobný stavebný odpad

  • Drobný stavebný odpad (ďalej DSO) je odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. Zaraďujeme sem drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, zvyšky zeminy a kameniva, škridly z pálenej hliny, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod. Do DSO nepatrí stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB) a pod.


  Neviete čo s drobným stavebným odpadom? Obec Kapušany umiestnila veľkokapacitný kontajner na zbernom mieste
  odpadu na drobný stavebný odpad
  .

  Drobný stavebný odpad  a stavebný odpad za poplatok zberá aj spoločnosť ENBRA s.r.o., Strojnícka 11, 080 01  Prešov v pracovných dňoch od 7.00 do 15.15 hod. Cenník, kontakty a viac informácií nájdete na stránke: https://www.ekoprim.sk/clanok/...

  Zber zmesového komunálneho odpadu spoločnosťou FÚRA prebieha podľa platného harmonogramu na rok 2022.

  Separujete odpad správne? Prehľadná príručka k triedeniu odpadu: https://www.naturpack.sk/downl...

  Zber  použitých jedlých olejov a tukov z domácností

     Obec Kapušany zabezpečila vývoz použitých jedlých olejov a tukov z domácností.  Zbierajú sa  všetky  rastlinné  oleje  a  rastlinné tuky,  ktoré  zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (sušené paradajky, syry a pod.). Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál. Použité jedlé oleje (z vyprážania, vysmážania, fritovania a pod.) je potrebné očistiť od zvyškov ostatných potravín pomocou sitka a zliať do PET fľaše.

  Ideálnou nádobou na zber oleja z domácnosti je pôvodná olejová PET (umelohmotná) fľaša, v ktorej ste olej domov z obchodu doniesli. Pokiaľ nemáte takúto fľašu k dispozícii, vhodná je akákoľvek iná PET fľaša. Zberná fľaša by pred naliatím odpadového oleja mala byť čistá a suchá. Použité jedlé oleje NEDÁVAJTE DO SKLENENÝCH FLIAŠ!

     Dobre uzavretú PET fľašu s použitým jedlým olejom prineste do vyznačenej zbernej nádoby umiestnenej za obecným úradom. 

        DO ZBERNÝCH NÁDOB NEPATRIA MOTOROVÉ A INÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY!

  Súbory na stiahnutie

  oznam_otvaracie_hodiny_zberny_dvor_kapusany_od_15_5_2024 (PDF: 107 KB) Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2023 (PDF: 1 MB) kontakt za úrad (DOCX: 144 KB) zber_komunalneho_odpadu_z_domacnosti_2024 (PDF: 89 KB) rocny_vykaz_o_komunalnom_odpade_z_obce_rok_2022 (PDF: 3 MB) oznam_zefektivnenie_zberu_odpadu (PDF: 189 KB) vypocet_urovne_vytriedenia_komunalenho_odpadu_2022 (PDF: 191 KB) likvidacia_konarov_od_1_novembera_2022 (PDF: 118 KB) Informačný leták nový systém evidencie odpadov ELWIS (PDF: 985 KB) Zber tukov a jedlých olejov (PDF: 640 KB) O Z N A M k pravidlám zberu odpadu v obci od 01. 01. 2022 (PDF: 121 KB) Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu - rok 2020 (PDF: 1 MB) Program odpadového hospodárstva (PDF: 19 MB) Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu - rok 2019 (PDF: 464 KB) Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu - rok 2018 (PDF: 2 MB) Separujeme správne? - návod ako triediť komunálny odpad (PDF: 760 KB) Zber jedlých olejov a tukov (PDF: 156 KB) Čo je to kompostovanie (PDF: 413 KB) Kompostovanie v kompostéroch (PDF: 2 MB) Ako postupovať pri kompostovaní (PDF: 4 MB) Chyby pri kompostovaní (PDF: 1 MB) Kvalita a použitie kompostu (PDF: 1 MB) Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - manuál pre obce (PDF: 3 MB) Čo patrí a čo nepatrí do kompostéra na cintoríne (PDF: 251 KB) Čo patrí a čo nepatrí do kompostéra Park sv. Cyrila a Metoda (PDF: 235 KB) Výpočet úrovne vytriedenia KO za rok 2021 (PDF: 1 MB) rocny_vykaz_odpady_2021 (PDF: 4 MB) oznam_likvidacia_konarov (PDF: 120 KB) Kam s konármi (PDF: 131 KB) Pravidlá vyvážania odpadu (PDF: 156 KB) zber_drobny_stavebny_odpad (PDF: 128 KB) certifikat (PDF: 1 MB) rocny_vykaz_o_komunalnom_odpade_z_obce_rok_2023 (PDF: 3 MB) certifikat_natur_pack (PDF: 3 MB)