Odpady - Systém ELWIS, informácie, zberné miesto

Smart systém evidencie odpadov ELWIS

INOVUJEME NAŠE ODPADY

Nevyhadzujme peniaze na skládku

Naša samospráva už čoskoro spustí smart systém evidencie odpadov ELWIS. Reagujeme tak na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadov a znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Evidencia nám poslúži na zistenie skutočného množstva odpadu, ktoré sa u nás produkuje. Na základe monitoringu získame manažérsky nástroj na riadenie odpadového  hospodárstva a jeho transparentné financovanie.

Evidenčný systém ELWIS bude využívaný na sledovanie množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (plasty, papier, sklo, kompozitné obaly – VKM, kovové obaly). Každá nádoba a vrece bude označené QR kódom pre príslušnú domácnosť. Pri každom zbere bude kód naskenovaný do systému pracovníkom zberovej služby. Údaje o množstve odpadu sa budú pravidelne vyhodnocovať. Na ich základe môžeme zlepšiť informovanosť, pripraviť pre vás osvetové aktivity a do budúcna prijať spravodlivejší systém pre vás, občanov.

Pre toto riešenie sme sa rozhodli vzhľadom k meniacej sa legislatíve a zvyšovaniu poplatkov za uloženie odpadu na skládku. Naším spoločným cieľom by malo byť neplatiť za skládkovanie odpadu, ktorý môžeme triediť alebo skompostovať. Predídeme tým rastu nákladov a zvyšovaniu poplatkov pre občanov. Evidencia nám do budúcna umožňuje zaviesť aj rôzne formy motivácie pre domácnosti, ktoré budú dosahovať najlepšie výsledky v úrovni triedenia.

ČO JE ELWIS?

Jednoduchý a moderný nástroj na evidovanie množstva vzniknutého odpadu priamo z domácností. Bol vyvinutý slovenskými odborníkmi s dlhoročnou skúsenosťou s odpadovým hospodárstvom. Cieľom je, aby mala samospráva svoj odpad pod kontrolou a zlepšila kvalitu životného prostredia pre svojich občanov.

Evidencia nám umožní získať prehľad o tom, kde a v akom množstve odpad vzniká. Na základe informácií môžeme zlepšiť systém zberu odpadov, pripraviť vzdelávacie a iné aktivity, ktoré pomôžu zvýšiť mieru triedenia. Vďaka systému budeme môcť zaviesť spravodlivý systém a motivovať domácnosti k lepšiemu triedeniu zavedením bonusového systému odmien. Takýto adresný systém nám pomôže predísť výraznému zvýšeniu poplatkov za odvoz odpadu pre občanov a zvýšiť zodpovednosť každej domácnosti za odpad, ktorý produkuje.

AKO TO BUDE FUNGOVAŤ V PRAXI?

V obci prebieha označovanie každej nádoby QR kódom. Originálne označenie bude umiestnené na zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad a bude obsahovať informácie o druhu odpadu a identifikátor pre konkrétnu domácnosť.

Takto označené nádoby bude priamo na ulici pracovník zberu evidovať do systému.

Triedený zber bude aj naďalej prebiehať formou vrecového zberu. Občania obdržia štartovací balík nálepiek s QR kódom a inštrukciami o ich použití. Keď sa im minú, ďalšie dostanú na obecnom úrade.

Pri každom zbere budú nádoby alebo vrecia nasnímané do systému. Po každom zbere budeme mať aktuálne informácie o tom, koľko odpadu sme vyprodukovali alebo vytriedili.

Pre úspech systému je veľmi dôležitá pomoc a zapojenie vás, občanov. Len spoločnými silami môžeme znížiť množstvo produkovaného odpadu, nevyhadzovať naše peniaze na skládku, lepšie triediť, kompostovať a zabezpečiť kvalitné životné prostredie aj pre ďalšiu generáciu.

O postupných krokoch budete podrobne informovaní. Zavádzané zmeny výrazne neovplyvnia doterajšie fungovanie zberu odpadu. Dostanete informačné letáky, v ktorých nájdete informácie o tom, ako bude zavedenie systému, označovanie nádob a ich zber a evidovanie prebiehať. Prosíme vás o ich preštudovanie a spoluprácu. Všetky ďalšie otázky vám radi zodpovieme na obecnom úrade.

ELWIS - Pre SMART obce bez odpadu

FOTO: JRK Slovensko

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA www.menejodpadu.sk/elwis,  a v priloženom letáku

Aktuálne informácie:

  • Prevádzkové hodiny zberného miesta odpadu:

Odpad mimo bežného komunálneho a separovaného odpadu na staré PD môžu vyvážať len občania Kapušian v tieto dni:


Sobota 09:00 - 16:00. 


Konáre a orezy stromov a drevín je možné doručiť  na PÍLA KAPUŠANY, Bardejovská 732, 082 12  Kapušany. Kontaktná osoba: p. Lukáš Hudák, +421 918 697 840

  • v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 15.30 hod.
  • v soboty v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Drobný stavebný odpad

  • Drobný stavebný odpad (ďalej DSO) je odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. Zaraďujeme sem drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod. Do DSO nepatrí stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB) a pod.


Neviete čo so stavebným odpadom a drobným stavebným odpadom? Obec Kapušany plánuje pristaviť veľkokapacitný kontajner na zbernom mieste
odpadu na drobný stavebný odpad. Drobný stavebný odpad  a stavebný odpad za poplatok zberá aj spoločnosť ENBRA s.r.o., Strojnícka 11, 080 01  Prešov v pracovných dňoch od 7.00 do 15.15 hod. Cenník, kontakty a viac informácií nájdete na stránke: https://www.ekoprim.sk/clanok/...


Oznámenie spoločnosti Fúra:

reagujúc na situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 v štáte a vyhlásený núdzový stav  a  na zákaz vychádzania,

z dôvodu ochrany pracovníkov spoločnosti aj obyvateľov obce oznamujeme,

že  zber nebezpečných odpadov a jedlých  olejov a tukov sa do odvolania vykonávať nebude.

O náhradných termínoch budeme informovať.

Zber zmesového komunálneho odpadu spoločnosťou KOSIT prebieha podľa platného harmonogramu na rok 2021.

Separujete odpad správne? Prehľadná príručka k triedeniu odpadu: https://www.naturpack.sk/downl...