Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Čiastkové výsledky ŠÚ SR klik Tu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou s viac ako 100-ročnou tradíciou. Koná sa každých 10 rokov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je integrovaným a plne elektronickým sčítaním.

Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch Slovenskej republiky a domoch a bytoch na území Slovenskej republiky.

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov, teda údaje, ktoré obec alebo obyvateľ uvedie v sčítacom formulári.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je realizované v dvoch etapách, sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov

sa uskutoční v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR. Sčítaním domov a bytov sú poverené obce SR.

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?

  • Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.
  • Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.
  • Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
  • Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty,

alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.

  • Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu

obvodového plášťa, strechy a okien.

  • Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás prevládajú.
  • Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn, kanalizáciu a kde ešte stále nájdeme byty bez kúpeľne či splachovacieho WC.
  • Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom

víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

Sčítanie obyvateľov

sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.eso.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), teda počas prvých 2 týždňov doby sčítania zavolá na obec.

Všetky informácie nájdete na stránke www.scitanie.sk