plan_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_obce_na_1_polrok_2024

Dátum: 29.11.2023

Ing. Ján Tirpák, hlavný kontrolór obce Kapušany

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany na prvý polrok 2024.

Rozsah kontrolnej činnosti:

 Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra  v zmysle zákona 369/1990 Zb. z., § 18d sa rozumie v rozsahu primeranom k dohodnutému pracovnému úväzku:

  • a) kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
  • b)  kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • c)  kontrola vybavovania sťažností a petícií a vnútorného predpisu na vybavovanie sťažnosti,
  • d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa zákona 369/2000 Zb. z. podlieha:

a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024.

  1. 1. Kontrola vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok obce.
  2. 2. Inventarizácia pokladničnej hotovosti (minimálne 2 x za polrok).
  3. 3. Kontrola dodržiavania zásad vedenia pokladničných a účtovných operácií v zmysle zákona 431/2002 o účtovníctve.
  4. 4. Kontrola dodržiavania zásad hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov v Základnej škole s materskou školou Kapušany za rok 2023.
  5. 5. Kontrola vyúčtovania poskytnutých  dotácií a finančných výpomoci za rok 2023.
  6. 6. Kontrola dodržiavania zásad predbežnej finančnej kontroly v nadväznosti na prijatú Internú smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Kapušany.

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra:


1.  Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
2.  Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti .

3.  Vykonanie kontrol na základe požiadania a uznesenia obecného zastupiteľstva.

4.  Metodická pomoc pri príprave všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc a dokumentov obce.

       Prijatie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kapušany v zmysle ustanovenia zákona 357/2015Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a § 18 e zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je zároveň poverením na vykonanie kontroly a následnej finančnej kontroly.

Kapušany, 29. november 2023

                                                                                                           Ing. Ján Tirpák

                                                                                               hlavný  kontrolór

zverejnila: Mgr. Magdaléna Verčimáková, referát administratívno-správny a registratúry OcÚ Kapušany

zverejnené dňa: 29. 11. 2023

zvesené dňa: 14. 12. 2023

Naspäť na výpis