Referát sociálnej práce

Bc. Iveta Vojteková

E-mail: iveta.vojtekova@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 226, 0905 840 155

Agenda: 

 • vyhľadávacia činnosť, mapovanie, analýza prostredia a realizácia rozhodnutí,
 •  individuálna sociálna práca a asistencia klientom v nepriaznivej životnej situácii,
 •  poskytovanie poradenstva a asistencie v oblasti (osobnej hygieny, školskej dochádzky, návyky spojené s užívaním bytu, vedenie domácnosti, využívanie dávky, využívania voľného času, prevencie sociálno-patologických javov) v MRK
 •  poskytovanie pracovného poradenstva,
 •  zabezpečuje funkciu opatrovníka osobám, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony,
 •  administratívne činnosti a evidencia v rámci referátu,
 •  vypracovanie a realizácia plánu komunitnej práce (sociálnej inklúzie),
 •  koordinovanie aktivít a projektov cez ÚPSVaR SR, okresným súdom a inými inštitúciami,
 •  rieši priestupky v rámci referátu,
 •  vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,
 •  príprava a evidencia nájomných zmlúv,
 •  virtuálny cintorín,
 •  vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,