Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje:

Referát miestnych daní a poplatkov

Tel. kontakt:

+421 51 7941 226,  +421 907 301 131

Poplatník:

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Poplatková povinnosť vzniká:

pre fyzickú osobu - občana

 • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
 • dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a podobne)

pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom

 • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu),
 • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania

Oznamovacia povinnosť

 • Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik poplatkovej povinnosti a to do 30 dní, kedy tieto skutočnosti nastali.

Sadzby poplatku:

1. Sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň je:

 •  0,0630 Eur pre fyzickú osobu  - na kalendárny deň, ročne 23,00 €

Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že v zdaňovacom období sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Pre účel preukázania mesto ustanovilo tieto doklady:

 •  potvrdenie o dobe trvania denného štúdia v zahraničí,
 •  potvrdenie alebo iný doklad o trvaní pracovnoprávneho vzťahu, alebo obdobného vzťahu s určením miesta výkonu zamestnania,
 •  potvrdenie o ubytovaní mimo trvalého pobytu,
 •  potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za komunálny odpad v inej obci,
 •  potvrdenie o výkone vyšetrovacej väzby alebo o výkone trestu,
 •  potvrdenie o umiestení v reedukačnom zariadení,
 •  potvrdenie o pobyte v zariadení poskytujúcom sociálne služby pobytovou formou,
 •  obec môže v jednotlivých prípadoch zohľadniť aj  iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zníženie alebo odpustenie poplatku, a to na základe žiadosti poplatníka a po prešetrení objektívnych skutočností.
 • zníženie alebo odpustenie poplatku požiada obec poplatník alebo jeho najbližší príbuzný formou písomnej žiadosti doplnenej uvedenými dokladmi.
 • Žiadosť musí byť podaná do 31. januára príslušného roka alebo do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočností nastali.

2. Sadzba poplatku pre pôvodcov odpadu so zavedeným množstvovým zberom je:

 • 0,039 Eur za 1l komunálneho odpadu pri 110 l nádobe, ročne 112,00 EUR
 • 0,0239 Eur za 1l komunálneho odpadu pri 1 100 l nádobe, ročne 682,00 EUR
 • VZN 5/2023