Štatút udeľovania ocenení obce Kapušany

Štatút udeľovania ocenení obce Kapušany definuje verejné ocenenia obce Kapušany a upravuje podmienky a postup pri ich udeľovaní, príp. zrušení fyzickým osobám, právnickým osobám, podnikateľským subjektom a kolektívom.

Návrhy na verejné ocenenia sa predkladajú obecnému úradu:

a) Cena starostu do 30. 11. bežného roka,

b) Cena obce a čestné občianstvo do 30. 6. bežného roka.


Viac o podmienkach udelenia ocenení a obsahu návrhu priamo v priloženom štatúte.