Zrušenie trvalého pobytu

Vybavuje:
Ohlasovňa

Tel.kontakt:
0911 267 797, 051/74 81 736

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz,
  • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci spoluvlastníci),
  • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu(§ 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. ), doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného predpisu (§ 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.),
  • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
  • dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
  • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané,
  • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané. 

Poplatok:

  • bez poplatku