Vydanie potvrdenia o pobyte


  Vybavuje: 
  Ohlasovňa

  Tel. kontakt: 
  0911 267 797, 051/74 81 736

  K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze
  • žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu občana

  Obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené: 

  • meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
  • meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,
  • odôvodnenie žiadosti.

  Poplatok:

  • 5,00 €