Menu

Uzavretie manželstva

Vybavuje:
Matričný úrad

Tel. kontakt:
0911 267 797, 051/74 81 736

Žiadosť na uzavretie manželstva sa vypisuje čitateľne, paličkovým písmom a podáva sa na príslušnom matričnom úrade. V prípade uzavretia manželstva na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov, v prípade cirkevného sobáša podľa miesta uzavretia manželstva.

  1. I. Uzavretie manželstva štátnymi občanmi SR


K vybaveniu potrebujete:
Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

1. a) rodný list,

    b) doklad o štátnom občianstve,

    c) potvrdenie o pobyte,

    d) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide  o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o  rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za  neplatné,

    e) doklad o rodnom čísle,

    f) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

2. Doklad uvedený v odseku 1 písm. b), c), e) a f) možno nahradiť predložením platného  občianskeho preukazu.

3. Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad uvedený   v odseku 1 písm. c), vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad uvedený v odseku 1  písm. b) môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.

4. Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej   spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov uvedených v odseku 1  písm. a) až c) a e) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

5. Doklad uvedený v odseku 1 písm. a) a d) netreba predkladať, ak informačný systém   elektronická matrika obsahuje taký doklad ako elektronický úradný dokument.

  1. II. Uzavretie manželstva s cudzincom


K vybaveniu potrebujete:
Štátny občan SR:
- doklady uvedené pod bodom I.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

1. a) rodný list,

    b) doklad o osobnom stave,

    c) doklad o pobyte,

    d) doklad o štátnom občianstve,

    e) úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo   zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,

    f) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že  manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,

    g) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

2. Doklad uvedený v odseku 1 písm. b) nesmie byť starší ako šesť mesiacov.

3. Doklady vydané v štátoch Európskej únie od 16. 02. 2019 sa predkladajú s viacjazyčným  štandardným formulárom v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka  súdnym prekladateľom. Povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka sa nevzťahuje  na listiny vydané v Českej republike.

4. Doklady vydané v štátoch mimo EÚ (s výnimkou cestovného pasu) musia byť opatrené  príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a preložené  do slovenského jazyka súdnym prekladateľom.

  1. III.  Uzavretie manželstva na matričnom úrade – na základe povolenia – delegácie


K vybaveniu potrebujete:
- doklady uvedené v bode I., II.,
- žiadosť na uzavretie manželstva, potvrdenú príslušným matričným úradom podľa miesta   trvalého pobytu jedného zo snúbencov,
- povolenie príslušného matričného úradu podľa miesta trvalého pobytu jedného zo  snúbencov.

  1. IV. Uzavretie manželstva pred iným ako Matričným úradom obce Kapušany– vydanie povolenia


K vybaveniu potrebujete:
- doklady uvedené v bode I., II.