Uzavretie manželstva

Vybavuje:
Matričný úrad

Tel. kontakt:
0911 267 797, 051/74 81 736

Žiadosť na uzavretie manželstva sa vypisuje čitateľne, paličkovým písmom a podáva sa na príslušnom matričnom úrade. V prípade uzavretia manželstva na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov, v prípade cirkevného sobáša podľa miesta uzavretia manželstva.

  1. I. Uzavretie manželstva štátnymi občanmi SR


K vybaveniu potrebujete:

1. Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

a) doklad o štátnom občianstve,

b) doklad o rodnom čísle,

c) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

2. Doklad uvedený v odseku 1 písm. a) až c) možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.

3. Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad o pobyte vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.

4. Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

5. Okrem dokladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len „snúbenci”) pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.

6. Doklady podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nepredkladajú, ak informačný systém register fyzických osôb obsahuje údaje obsiahnuté v týchto dokladoch.

  1. II. Uzavretie manželstva s cudzincom


K vybaveniu potrebujete:
Štátny občan SR:
- doklady uvedené pod bodom I.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

1. a) rodný list,

    b) doklad o osobnom stave,

    c) doklad o pobyte,

    d) doklad o štátnom občianstve,

    e) úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo   zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,

    f) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že  manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,

    g) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

2. Doklad uvedený v odseku 1 písm. b) nesmie byť starší ako šesť mesiacov.

3. Doklady vydané v štátoch Európskej únie od 16. 02. 2019 sa predkladajú s viacjazyčným  štandardným formulárom v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka  súdnym prekladateľom. Povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka sa nevzťahuje  na listiny vydané v Českej republike.

4. Doklady vydané v štátoch mimo EÚ (s výnimkou cestovného pasu) musia byť opatrené  príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a preložené  do slovenského jazyka súdnym prekladateľom.