Denné centrum

Viac foto klik TU:Denné centrum v Kapušanoch je pre seniorov, ktorí spĺňajú podmienku odkázanosti na túto sociálnu službu. Ponukou denného centra je spoločné trávenie času s klientmi, spoločný obed, psychohygienické uvoľnenie od denných stresov, starostí a osamelosti. Chod denného centra zabezpečujú dve pracovníčky. Kapacita zariadenia je 30 miest a je otvorené počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod. Momentálny stav denného centra v Kapušanoch je 28 klientov. Veľmi radi privítame nových klientov. Naši klienti tvoria živé spoločenstvo, venujú sa rôznymi činnostiam, ako sú tréning pamäte, duchovná činnosť, biblioterapia, muzikoterapia, práca v záhrade a kreatívna činnosť. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na spestrení života našich klientov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí umožnili našim seniorom, aby sa mohli stretávať v dennom centre.