Symboly obce

SYMBOLY OBCE KAPUŠANY

Obecnými  symbolmi sú:
a)    erb obce Kapušany 
b)    zástava obce Kapušany
c)    pečať obce Kapušany 

Erb obce Kapušany

Erb obce Kapušany  je tvorený Kapušianskym hradom v červenom poli a pod ním je zväzok klasov v zelenom poli.

Erb obce sa používa:
a)    na pečatidle obce,
b)    na insígniách starostu,
c)    na listinách o udelení čestného občianstva obce Kapušany , o udelení ceny obce Kapušany , a na uznaniach obce Kapušany,
d)    na sídle Obecného úradu v Kapušanoch,
e)   na označenie hraníc územia obce,
f)    v rokovacích miestnostiach orgánov obce a úradnej miestnosti starostu obce,
g)   na preukazoch poslancov obce a zamestnancov obce,
h)   na rovnošatách zamestnancov  obecného hasičského zboru, 
i)    na označenie vozidiel obce, obecného hasičského zboru a obecnej polície.

Erb obce sa používa na listinách obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo osvedčenia oprávnení a významných skutočností. Na bežnej korešpondencii sa erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom obce môže využívať na účely svojej korešpondencie výlučne starosta.

Zástava obce Kapušany


Zástava obce  Kapušany  vychádza z farieb obecného erbu a pozostáva z farieb biela, červená, žltá a zelená. Pomer strán je 2:3 a je ukončené zástrihmi siahajúcimi do jednej tretiny dĺžky listu zástavy.

Zástavu obce Kapušany používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to jej vyvesením na budovách, v ktorých sídlia orgány obce, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob použitia.

Zástava obce sa môže používať aj pri verejných sprievodoch a pri vnútornej výzdobe miestností  prístupných verejnosti.

Pečať obce Kapušany ​

Pečať obce Kapušany tvorí erb obce Kapušany s hrubopisom:

                          „OBEC KAPUŠANY.“

Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, na pečatenie významných listín. Pečať uschováva starosta obce.