Hlásenie prechodného pobytu


Vybavuje:
Ohlasovňa

Tel. kontakt:
+421 911 267 797, +421 51 74 81 736

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca údaje tohto dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, a ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu (§1 ods.7 zák. č. 177/2018 Z.z.), rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
  • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. ), v opačnom prípade doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného predpisu (§ 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona č. 162/1995 Z. z.),
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt sa nevyžaduje, ak:

  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,
  • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený.

Poplatok:

  • bez poplatku