Súhlas na výrub drevín

Príjem žiadostí pre obec Kapušany:
Sekretariát

Tel. kontakt:
051/7941 102, 0907 842 151

Príjem žiadostí pre ostatné obce:
Príslušný obecný úrad

Vybavuje:
Stavebný úrad Kapušany

Tel. kontakt:
051/7941 333, 0907 612 950

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce.  Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

K vybaveniu potrebujete:

  • Žiadosť vrátane príloh
    • Doklad o vlastníctve
    • Doklad o zaplatení správneho poplatku
    • Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

Poplatok:

  • 10,00 €  fyzická osoba
  • 100,00 € právnická osoba

Lehota na vybavenie:

  • do 30 dní od podania žiadosti