Referát strategického rozvoja

Ing. Marta Hudáková

E-mail: rozvoj@kapusany.sk
Telefón: +421 51 7941 102, +421 918 670 547

Agenda: 

  •  príprava akcií organizovaných obecným úradom, príprava obecného časopisu,
  •  príprava projektov na získavanie finančných prostriedkov,
  •  vykonávanie projektového manažmentu (na úrovni vypracovania žiadostí a projektových spisov, na úrovni realizácie a monitoringu aktivít, sledovanie plnenia harmonogramu a rozpočtu, na úrovni záverečných vyhodnotení projektov),
  •  aktualizácia  internetovej stránky ,
  •  administratívne činnosti a evidencia v rámci referátu,
  •  príprava materiálov na verejné obstarávanie,
  •  príprava návrhov VZN a smerníc v rámci činnosti referátu,
  •  vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,
  •  vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci referátu,