Osvedčovanie podpisov na listinách

Vybavuje:

Referát miestnych daní a poplatkov, sekretariát

Tel. kontakt:

051/7941 102, 051/7941 226, 0907 301 131

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudzincov,
 • platný cestovný doklad SR ak nemáte občiansky preukaz,
 • listinu, na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

Poplatok:

 • 2,00 € za každý podpis,
 • 3,00 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu spojené s viazaním voľných listov,
 • 3,00 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu vykonané mimo úradnej miestnosti.

Lehota na vybavenie:

 • na počkanie

Upozornenie:

Obec Kapušany nevykonáva osvedčenie podpisov na listinách:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine – toto sa nevzťahuje na Českú republiku,
 • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu,
 • osvedčovanie podpisu mimo budovy obecného úradu sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom.