Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Príjem žiadostí pre obec Kapušany:
Sekretariát

Tel. kontakt:
051/7941 102, 0907 842 151

Príjem žiadostí pre ostatné obce:
Príslušný obecný úrad

Vybavuje:
Stavebný úrad Kapušany

Tel. kontakt:
051/7941 333, 0907 612 950

 • stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie


K vybaveniu potrebujete:

 • Vyplnený návrh vrátane príloh
  • Doklad o vlastníctve, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemku
  • Kópia katastrálnej mapy predmetného územia
  • 3x zjednodušená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.
  • Správny poplatok
  • Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy
  • Stanoviská účastníkov konania

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.


Poplatok:

 • 40,00 € fyzická osoba
 • 100,00 € právnická osoba


Lehota na vybavenie:

 • do 60 dní od podania návrhu