Komisie

Komisia stavebná a územného plánovania

predseda: Ing. Peter Palovič

členovia: Jozef Haľko, Ing. Ľudmila Maňkošová, Ing. Stanislav Onofrej, Miroslav Čajko,


Komisia kultúry a školstva

predseda: Mgr. Lenka Smetanková

členovia: Mgr. Irena Kasalová, DiS. art., Martin Ružbarský, Mgr. Natália Maťašová, Mgr. Lucia Marcinová, Anna Holingová, Ing. Igor Revay


Komisia pre spoluprácu obce s podnikateľskými subjektmi

predseda: Ing. Milan Maňkoš

členovia: Jozef Bača, Milan Szanto ml.


Komisia finančná, rozpočtová, legislatívna a správy majetku obce

predseda: Ing. Igor Revay

členovia: Ing. Božena Marcinová, Ing. Ivana Hudáková, Ing. Stanislav Slávik


Komisia sociálna a zdravotnej starostlivosti

predseda: Ing. Ľudmila Hamarová, PhD.

členovia: Ing. Andrea Havrillová, PhDr. Peter Valiček, Mgr. Mária Koščová, Bc. Iveta Vojteková


Komisia priestupkov a verejného poriadku, dopravnej a požiarnej prevencie

predseda: RNDr. Pavol Petrovský

členovia: Ing. Peter Palovič, Marek Seman, Pavol Leško


Komisia pre životné prostredie

predseda: Radoslav Namešpetra

členovia: Ing. Andrej Škovránek, Peter Verčimák,


Komisia športu a mládeže

predseda: Ing. Miroslav Bohata

členovia: Ing. Jozef Sýkora, Ing. Andrej Škovránek


Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných funkcionárov

predseda: RNDr. Pavol Petrovský

členovia: Ing. Andrea Havrillová, Ing. Igor Revay