Komisie

  Uznesenie č. 7/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch:

 1. A. zriaďuje komisie, a to:
 2. 1. Komisiu finančnú, správy majetku a spolupráce s podnikateľmi
 3. 2. Komisiu kultúry
 4. 3. Komisiu školstva, mládeže, športu
 5. 4. Komisiu zdravotnú, sociálnu, priestupkov a verejného poriadku
 6. 5. Komisiu výstavby a ochrany životného prostredia
 7. 6. Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 1. B. určuje náplň práce komisií:
 2. 1. Komisia finančná, správy majetku a spolupráce s podnikateľmi

   Hlavné úlohy:

 • prerokováva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu,
 • prerokováva záverečný účet obce,
 • prerokováva všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku,
 • prerokováva prijatie úverov a pôžičiek obce,
 • dohliada na hospodárenie a nakladanie s obecným majetkom,
 • monitoruje a navrhuje spoluprácu s podnikateľskými subjektmi v obci.
 1. 2.  Komisia kultúry

  Hlavné úlohy:

 • spolupôsobí pri tvorbe a pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci,
 • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
 • spolupôsobí pri tvorbe občasníka „Pod Kapušianskym hradom“,
 • spolupôsobí pri propagácii kultúrno – spoločenských podujatí,
 • dbá na ochranu kultúrnych a historických pamiatok,
 • spolupôsobí pri utváraní kroniky obce,
 • podieľa sa na tvorbe VZN a poskytuje stanoviská k materiálom na OcZ, ktoré súvisia s predmetom jej činnosti.
 1. 3. Komisia školstva, mládeže, športu

      Hlavné úlohy:

 • vyjadruje sa k činnosti škôl a školských zariadení na území obce,
 • vyjadruje sa ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 • predkladá návrhy na zlepšenie výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 • podieľa sa na tvorbe VZN a poskytuje stanoviská k materiálom na OcZ, ktoré súvisia s predmetom jej činnosti,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie rozvoja športu,
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci,
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci.
 1. 4. Komisia zdravotná, sociálna, priestupkov a verejného poriadku

       Hlavné úlohy:

 • posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starších a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov,
 • posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov,
 • spolupracuje s Klubom dôchodcov a denným centrom v Kapušanoch v oblasti zabezpečovania sociálnych služieb pre seniorov,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kapušany,
 • spolupôsobí pri zabezpečovaní podmienok zdravotnej starostlivosti v obci,
 • spolupracuje pri monitorovaní dodržiavania VZN obce o dodržiavaní verejného poriadku,
 • overuje stav a prerokováva sťažnosti občanov na úseku porušovania občianskeho spolunažívania.
 1. 5. Komisia výstavby a ochrany životného prostredia

     Hlavné úlohy:

 • posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce, koncepcie rozvoja obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • posudzuje územno-plánovaciu dokumentáciu obce, jej zmeny a schvaľovanie,
 • spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia,
 • spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene a verejných priestranstiev,
 • kontroluje nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom.
 1. 6. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verených funkcionárov

     Hlavné úlohy:

 • prijíma a skúma každoročne písomné oznámenia starostu obce, vedie ich evidenciu,
 • posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom nových funkcií, zamestnaní alebo činností,
 • preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení.
 1. C. volí
 2. 1. predsedu a členov komisie finančnej, správy majetku a spolupráce s podnikateľmi

      predseda:  Renáta Maňkošová

         členovia: Mgr. Jana Dzuricová, Ing. Božena Marcinová, Anna Kokošková,                                              Ing. Adela Putnocká, Ing. Marta Hudáková

 1. 2. predsedu a členov komisie kultúry

                predseda: Mgr. Peter Germuška

                členovia: Mgr. Irena Kasalová DiS. art., Mgr. Martina Germušková,  Mgr. Natália Maťašová, Mgr. Mária Koščová, Mgr. Magdaléna Verčimáková,               Bc.  Jakub Bohata

 1. 3. predsedu a členov komisie školstva, mládeže, športu

                predseda: Ing. Igor Revay

                členovia: RNDr. Pavol Petrovský, PaedDr. Marcela Kertysová, Mgr. Eduard Skonc,                Ing. Miroslav Bohata, Bc. Pavol Leško, Mgr. Tomáš Tverďák,                    Ing. František Varga

 

 1. 4. predsedu a členov komisie zdravotnej, sociálnej, priestupkov a verejného poriadku

                predseda: Ing. Jozef Pribula

                členovia: Ing. Andrej Lapoš, Bc. Iveta Vojteková, Mgr. Lucia Marcinová,              Anton Mathia, Bc. Martina Havrillová, Anton Ondis

 1. 5. predsedu a členov komisie výstavby a ochrany životného prostredia

                 predseda: Jozef Bača

             členovia: Radoslav Namešpetra, Peter Husovský,  Ing. Ľudmila Maňkošová,         Ing. Ján Antol, Ľubomír Marcin

 1. 6. predsedu a členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

                 predseda: Peter Husovský

                 členovia: Ing. Igor Revay, RNDr. Pavol Petrovský