Potvrdenie o veku stavby


Vybavuje:

Sekretariát

Tel. kontakt:
051/7941 102, 0907 842 151

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované.


K vybaveniu potrebujete (Stavby postavené po 1.10.1976):

  • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
  • Kópia listu vlastníctva
  • Kópia zachovaných dokladov viažúcich sa k realizácii stavby (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, povolenie k užívaniu stavby resp. čestné vyhlásenie osôb, ktorým vek budovy je známy)


K vybaveniu potrebujete (Stavby postavené pred 1.10.1976): 

  • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
  • Doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom je budova postavená
  • Užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže žiadateľ preukázať vlastníctvo k stavbe
  • Čestné vyhlásenie (ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané)

Poplatok:

  • 3,00 EUR

Lehota na vybavenie:

  • Na počkanie