Doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení


Vybavuje:
Matričný úrad

Tel. kontakt:
0911 267 797, 051/74 81 736

 • Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca; na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Určenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena. Takto určiť druhé a tretie meno možno len raz.
 • Ten, komu bolo určené druhé alebo tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť druhé alebo tretie meno jeho zákonný zástupca; na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zrušenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena. Takto zrušiť druhé a tretie meno možno len raz.
 • Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za maloletého o zmenu poradia mien môže požiadať jeho zákonný zástupca; na zmenu poradia mien maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeniť poradie mien možno len raz.

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz žiadateľa (prípadne rodičov neplnoletej osoby),
 • rodný list,
 • žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena,
 • písomný súhlas s doplnením druhého a tretieho mena - maloletá osoba staršia ako 15 r.
 • žiadosť o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena,
 • písomný súhlas so zrušením druhého alebo tretieho mena – maloletá osoba staršia ako 15r.,
 • žiadosť o zmenu poradia mien,
 • písomný súhlas so zmenou poradia mien - maloletá osoba staršia ako 15 rokov.

Poplatok:

 • za nový matričný doklad 5,00 €