Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

Príjem žiadostí pre obec Kapušany:
Sekretariát

Tel. kontakt:
051/7941 102, 0907 842 151

Príjem žiadostí pre ostatné obce:
Príslušný obecný úrad

Vybavuje:
Stavebný úrad Kapušany

Tel. kontakt:
051/7941 333, 0907 612 950

 • stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., vyhlášky č. 453/2000 Z.z., vyhlášky č. 532/2002 Z.z.


K vybaveniu potrebujete:

 • Ohlásenie drobnej stavby (Žiadosť s prílohami)
  • Doklad o vlastníctve, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemku
  • Pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach vlastnícke alebo iné právo k stavbe je možné nahradiť čestným vyhlásením v žiadosti
  • Kópiu z katastrálnej mapy
  • Jednoduchý technický opis uskutočnenia drobnej stavby
  • Výkresová dokumentáciu


Pri ohlásení drobnej stavby:

 • Situácia umiestnenia stavby na pozemku (odstupy od hraníc susedných pozemkov a stavieb)
 • Jednoduchý nákres stavebného riešenia drobnej stavby (pôdorys, rez, pohľad)
 • Jednoduchý technický popis drobnej stavby


Pri ohlásení oplotenia:

 • Kópiu z katastrálnej mapy (situáciu) s vyznačením trasy oplotenia
 • Jednoduchý nákres stavebného riešenia
 • Jednoduchý technický popis drobnej stavby


Pri ohlásení prípojky inžinierskych sietí:

 • Projektovú dokumentáciu prípojky s vyjadrením príslušného správcu siete k PD


Pri ohlásení stavebných úprav (udržiavacích prác):

 • Náčrt starý a nový stav
 • Statický posudok (podľa povahy veci)
 • Súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby
 • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca
 • Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti KPÚ Prešov ak sa drobná stavba má uskutočniť v pamiatkovo chránenom území
 • Vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti, v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté
 • Pri právnickej osobe výpis z obchodného registra respektíve živnostenský list
 • Správny poplatok podľa položky 60a písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Poznámka: Žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom. Meno a vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľnosti, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti.

Upozornenie:  Domové prípojky sú drobné stavby. Platí to čo pre drobné stavby.

S výstavbou možno začať po doručení písomného oznámenia Obce, stavebného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.


Poplatok:

 • 10,00 € Ohlásenie drobnej stavby pre fyzickú osobu
 • 30,00 € Ohlásenie drobnej stavby pre právnickú osobu


Lehota na vybavenie:

 • do 30 dní od podania ohlásenia