Šarišské hrady vo virtuálnej realite - Kapušiansky hrad

Projekt „Šarišské hrady vo virtuálnej realite – Kapušiansky hrad“ bol podporený v rámci Výzvy predsedu PSK na predkladanie žiadostí o dotáciu pre rok 2020, v Programe 2. „Kultúra“, podprogram 2.3 Nehmotné kultúrne dedičstvo v sume 1500 €.

Spolufinancovanie projektu: 300 €

Zámerom projektu - spracovanie digitálnej verzie NKP hrad Kapušany. Táto digitálna verzia zapadá do uceleného programu s názvom: „Šarišské hrady vo virtuálnej realite“. Spracovanie pre NKP hrad Kapušany obsahuje hlavne:

  • Grafický súbor spracovaný v prostredí Sketchup a V-Ray pre Sketchup
  • Export pre UNITY 3D grafický a animačný sw
  • Export do mp4 s 3D zobrazením hradu
  • Export na 3D tlačiareň
  • Aplikácie pre Android pre zobrazenie na základe QR kódu
  • Priestorovo vytlačený 3D model hradu o rozmere max 350mm x 350mm

Cieľom projektu -  pripraviť základný balík e-produktu Šarišské hrady vo virtuálnej realite ako nástroj pre komplexnú propagáciu hradov v regióne Šariš inovatívnym a jedinečným spôsobom.

Realizácia projektu

Po schválení projektu nasledovala príprava podkladov pre realizáciu – bolo potrebné zhromaždiť všetky dostupné zamerania hradu, grafické podklady a dosiaľ realizované architektonicko-historické výskumy. Nasledovala tvorba digitálneho modelu. Model spracovala Ing. arch. Marianna Majchráková, architektka so zameraním na historické stavby Model bol konzultovaný s obcou, správcom hradu, realizátorom architektonicko-historického výskumu. Model vychádza z dostupných geodetických meraní. Je teda s presným polohopisom a výškopisom. Vlastný model je digitálne umiestnený na presné miesto Google mapy. Jednotlivé objekty (palácová časť, hospodárske budovy, bašty a opevnenie) sú spracované na vrstevniciach zodpovedajúcich skutočnosti. Hrad je vždy spracovaný v mierke 1:1. Produkt je verná kópia predpokladanej skutočnosti. Po prvý krát sa podarilo vytvoriť hodnoverný model, ako mohol hrad vyzerať pred jeho vypálením v roku 1713 (pretože skutočná podoba hradu vo vizuálnej forme sa nezachovala). Na základe digitálneho modelu bol vytlačený 3D model, ktorý bude na začiatku turistickej sezóny 2021 vystavený v infocentre hradu. Zároveň bol spoločnosťou AV activities  vytvorený:

  • Export pre UNITY 3D grafický a animačný sw
  • Export do mp4 s 3D zobrazením hradu
  • Export na 3D tlačiareň
  • Aplikácie pre Android pre zobrazenie na základe QR kódu.

Prínos projektu spočíva predovšetkým v spracovaní grafických podkladov a vytvorení hodnovernej podoby NKP hrad Kapušany v časoch svojej najväčšej slávy, s ktorou je možné pracovať vo virtuálnej realite. Je to významný propagačný nástroj jednak pre náučné a sympoziálne účely, jednak pre rozvoj cestovného ruchu v regióne Šariš v 21. storočí. NKP hrad Kapušany tak dokáže osloviť i náročných turistov. Výsledok projektu je použiteľný ako základ pre ďalšie zámery ako spracovanie podrobnej virtuálnej prehliadky, export pre virtuálne okuliare, vytvorenie počítačovej hry, rôznych náučných verzií a pod. V neposlednom rade nastoľuje možnosti spolupráce medzi jednotlivými správcami šarišských hradov.

"Projekt bol podporený z rozpočtu PSK"