Osvedčovanie listín

Vybavuje:

Referát strategického rozvoja obce Ing. Marta Hudáková, Referát administratívno-správny a registratúry Mgr. Magdaléna Verčimáková

Tel. kontakt:

051/7941 102, +421 918 670 547, +421 907 842 151

K vybavenie potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudzincov,
 • platný cestovný doklad SR ak nemáte občiansky preukaz,
 • listinu, ktorú je potrebné osvedčiť.

Poplatok:

 • 2,00 € za jednu stranu originálu slovenského textu,
 • 3,00 € za jednu stranu originálu českého textu.

Lehota na vybavenie:

 • na počkanie

Upozornenie:

Obec Kapušany nevykonáva osvedčenie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.