Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany

Obec Kapušany, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná“.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita: 4.2  – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek

Špecifický cieľ: 4.2.1 –  Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M959-421-19 bola podpísaná dňa 11.11.2020, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 13.11.2020, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 14.11.2020.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Aktivity projektu:

  1. 1. Rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obci Kapušany

Cieľ: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Dosiahnutie cieľa: Realizácia stavebných prác na základe rozpočtu projektu v súlade s stavebnými postupmi a pracovnými postupmi pre realizácií stavby.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk