DHZO

Dobrovoľný hasičský zbor obce  vykonáva hasiace práce pri požiaroch na území obce a mimo územia obce ak je to potrebné. Takisto vykonáva zásahy pri ohrození života a zdravia obyvateľov. Ako ďalšie poskytuje aj technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí. Samozrejme, že sa podieľa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských zborov a na plnení úloh na úseku civilnej obrany. Veliteľ DHZO zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu.