Stavebné povolenie

Príjem žiadostí pre obec Kapušany:
Sekretariát

Tel. kontakt:
051/7941 102, 0907 842 151

Príjem žiadostí pre ostatné obce:
Príslušný obecný úrad

Vybavuje:
Stavebný úrad Kapušany

Tel. kontakt:
051/7941 333, 0907 612 950

 • stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie


K vybaveniu potrebujete:

 • Žiadosť vrátane príloh
  • Doklad o vlastníctve, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemku
  • Kópia katastrálnej mapy predmetného územia
  • 3x projektová dokumentácia pre stavebné povolenie spracovaná v zmysle §9 vyhl. 453/2000 Z. z., vrátane technickej správy o energetickej hospodárnosti budovy v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná a opečiatkovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.
  • Kópia právoplatného územného rozhodnutia (ak bolo vydané)
  • Správny poplatok
  • Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy
  • Stanoviská účastníkov konania
  • Vyhlásenie stavebného dozoru, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne

Upozornenie:  V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

Poplatok:

 • stavby na bývanie
  rodinný dom - 50,00 €
  bytový dom - 200,00 €
 • stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
  ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 - 25,00 €
  ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50,00 €
 • stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
  rodinné domy a stavby na individuálnu rekreáciu - 35,00 €
  bytové domy - 100,00 €
 • na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu:
  garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30,00 €
  na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30,00 €
  na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 30,00 €
  na spevnené plochy a parkoviská - 30,00 €
  na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady -30,00 €
 • na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám:
  garáže s jedným alebo dvoma miestami - 50,00 €
  na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 50,00 €
  na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 50,00 €
  na spevnené plochy a parkoviská - 50,00 €
  na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 50,00 €
 • na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) - 20,00 €
 • na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  - do 50 000 eur vrátane - 100,00 €
  - nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane - 200,00 €
  - nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane - 400,00 €
  - nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane - 600,00 €
  - nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane - 800,00 €
  - nad 10 000 000 eur - 1 000,00 € 
 • na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby - 50,00 €

Lehota na vybavenie:

 • do 60 dní od podania žiadosti