Určenie otcovstva


Vybavuje:
Matričný úrad

Tel. kontakt:
0911 267 797, 051/74 81 736

K vybaveniu potrebujete:

  •  platný občiansky preukaz oboch rodičov,
  •  právoplatný rozsudok o rozvode manželstva matky dieťaťa, ak je rozvedená,
  •  úmrtný list nebohého manžela matky dieťaťa, ak je vdova,
  • rodný list dieťaťa.

Obaja rodičia osobne na matrike podpisujú zápisnicu o určení otcovstva.
Ak jeden z rodičov dieťaťa je cudzí štátny občan, ktorý neovláda slovenský jazyk, sú rodičia povinní si zabezpečiť tlmočníka.
Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom.

Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté (zákon NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov).