Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Príjem žiadostí pre obec Kapušany:
Sekretariát

Tel. kontakt:
051/7941 102, 0907 842 151

Príjem žiadostí pre ostatné obce:
Príslušný obecný úrad

Vybavuje:
Stavebný úrad Kapušany

Tel. kontakt:
051/7941 333, 0907 612 950

 • stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

K vybaveniu potrebujete:

 • Žiadosť vrátane príloh
  • Doklad o vlastníctve
  • Kópia katastrálnej mapy predmetného územia
  • 1x pôvodná situácia osadenia stavby a inžinierskych sietí
  • 1x pôvodný projekt stavby overený stavebným úradom
  • 3x projekt stavby overený projektantom (súhrnná správa obsahujúca údaje v rozsahu navrhovanej zmeny, 3x situáciu osadenia stavby ak sa mení vonkajšie pôdorysné usporiadanie stavby, výkresová dokumentácia v rozsahu navrhovanej zmeny, statické posúdenie navrhovanej zmeny (ak ide o zásah do nosnej konštrukcie). Projektová dokumentácia musí byť spracovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku
  • Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností ak došlo k zmene týchto vlastníkov od vydania stavebného povolenia

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.


Poplatok:

 • 50,00 €

Lehota na vybavenie:

 • do 60 dní od podania žiadosti