Ako vybaviť

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie podpisov na listinách

Osvedčovanie listín


Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestne dane

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Rybársky lístok

Rybársky lístok


Bývanie

Potvrdenie o veku stavbyEvidencia obyvateľstva

Hlásenie trvalého pobytu 

Hlásenie prechodného pobytu 

Vydanie potvrdenia o pobyte 

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu 

Zrušenie trvalého pobytu


Matričný úrad

Zápis do osobitnej matriky  

Uzavretie manželstva

Úmrtie

Určenie otcovstva

Vydanie duplikátu matričného dokladu

Doplnenie/zrušenie druhého a tretieho mena do knihy narodenia

Žiadosť o vydanie rodného listu bez koncovky slovenského prechyľovania

Žiadosť o vydanie sobášneho listu bez koncovky

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželov

Úprava cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak


IOMO integrované obslužné miesto občana

IOMO - integrované obslužné miesto občana


Životné prostredie


Stavebný úrad

Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Povolenie na odstránenie stavby

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Stavebné povolenieÚzemný plán

Územnoplánovacia informácia