Ako vybaviť

Informácie o podmienkach prijímania zásielok:

listinne - Podateľňa OcÚ referát administratívno-správny a registratúry, I. poschodie Mgr. Verčimáková, tel. +421 907 842151

e-mailom: starosta@kapusany.sk, kapusany@kapusany.sk, sekretariat@kapusany.sk

Žiadosti je možné podať aj elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy  www.slovensko.sk. (Pre podanie žiadosti je potrebne prihlásiť sa na portál a disponovať eID kartou (občiansky preukaz s čipom.) Kliknutím na nižšie uvedený link: 

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

elektronicky: prostredníctvom elektronickej schránky Obec Kapušany, IČO: 327 239

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie podpisov na listinách

Osvedčovanie listín


Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestne dane

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Rybársky lístok

Rybársky lístok


Bývanie

Potvrdenie o veku stavbyEvidencia obyvateľstva

Hlásenie trvalého pobytu 

Hlásenie prechodného pobytu 

Vydanie potvrdenia o pobyte 

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu 

Zrušenie trvalého pobytu


Matričný úrad

Zápis do osobitnej matriky  

Uzavretie manželstva

Úmrtie

Určenie otcovstva

Vydanie duplikátu matričného dokladu

Doplnenie/zrušenie druhého a tretieho mena do knihy narodenia

Žiadosť o vydanie rodného listu bez koncovky slovenského prechyľovania

Žiadosť o vydanie sobášneho listu bez koncovky

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželov

Úprava cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopakŽivotné prostredie


Spoločný obecný úrad

Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Povolenie na odstránenie stavby

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Stavebné povolenieÚzemný plán

Územnoplánovacia informácia


Referát sociálnej práce

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Podmienky poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

Ostatné

Žiadosť o vydanie súhlasu so zriadením prevádzky na území obce Kapušany

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest

SHR

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) podľa zákona č. 219-91 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105-90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov