Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Príjem žiadostí pre obec Kapušany:
Sekretariát

Tel. kontakt:
051/7941 102, 0907 842 151

Príjem žiadostí pre ostatné obce:
Príslušný obecný úrad

Vybavuje:
Stavebný úrad Kapušany

Tel. kontakt:
051/7941 333, 0907 612 950

 • stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

K vybaveniu potrebujete:

 • Žiadosť spolu s prílohami 
  • Geometrický plán (zameranie skutočného vyhotovenia stavby) overený správou katastra
  • Adresný bod
  • Kópia pôvodného stavebného povolenia
  • Revízne správy a testy: elektro, plyn, komín, nepriepustnosť žumpy, tlaková skúška vodovodu a kanalizácie
  • V prípade napojenia na verejný vodovod a/alebo kanalizáciu, zmluvu s vodárňami o dodávke vody z vodovodu a odvádzaní odpadových vôd kanalizáciou
  • Preberací protokol (v prípade realizácie stavby dodávateľsky)
  • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy
  • Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (v prípade zlúčeného konania so zmenou stavby pred dokončením)
  • V prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku
  • Energetický certifikát

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

Poplatok:

 • rodinný dom - 35,00 €
 • bytový dom - 120,00 €
 • chata  zastavaná plocha do 25 m2 - 25,00 €
 • chata  zastavaná plocha nad 25 m2 - 50,00 €
 • stavebné úpravy     rodinný dom + chata - 25,00 €
  • bytový dom - 50,00 €
  • garáž - 20,00 €
  • prípojky - 20,00 €
  • ČOV - 20,00 €
  • parkoviská - 20,00 €
  • bazény, sklady - 20,00 €

Lehota na vybavenie:

 • 30 - 60 dní od podania žiadosti