Menu

Zástupca starostu

ING. PETER PALOVIČ

ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE

e-mail: peter.palovic.starsi@gmail.com

telefón: +421 948 424 426

ZÁKON 369/1990 Zb.Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990o obecnom zriadení,§ 13b:

(1)Zastupovanie starostu(1)Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2)Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3)Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4)Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(5)Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.11)