Referát miestnych daní a poplatkov

Ing. Adela Putnocká

E-mail: dane@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 226, 0907 301 131

Agenda:

  • vedenie pokladne obecného úradu a spracovanie hotovosti,
  • tvorba všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce,
  • vydávanie rybárskych lístkov,
  • správa daní a poplatkov obyvateľov a podnikateľských firiem,
  • evidencia časového plnenia platieb daní a ich urgencia,
  • vedenie evidencie psov a vydávanie evidenčných známok pre psov
  • vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,
  • vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,
  • osvedčovanie listín a podpisov,
  • aktualizácia webovej stránky,