Povolenie na odstránenie stavby


Príjem žiadostí pre obec Kapušany:
Sekretariát

Tel. kontakt:
051/7941 102, 0907 842 151

Príjem žiadostí pre ostatné obce:
Príslušný obecný úrad

Vybavuje:

Stavebný úrad Kapušany

Tel. kontakt:
051/7941 333, 0907 612 950

 • stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
 • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie


K  vybaveniu potrebujete:

 • Žiadosť vrátane príloh
  • Doklad o vlastníctve, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemku
  • Technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
  • V prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania
  • Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
  • Pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby
  • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
  • Správny poplatok

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.


Poplatok:

 • 20,00 €  fyzická osoba
 • 50,00 € právnická osoba

Lehota na vybavenie:

 • do 60 dní od podania žiadosti