Úmrtie

Úmrtný list - vybavenie dokladov po úmrtí

Vybavuje:
Matričný úrad

Tel. kontakt:
0911 267 797, 051/74 81 736

K vybaveniu potrebujete:

  •  tlačivo List o prehliadke mŕtveho vydané a potvrdené lekárom – zdravotníckym zariadením  v 3  exemplároch,
  •  občiansky preukaz nebohého, ak ide o cudzinca cestovný pas, prípadne povolenie na pobyt  v SR,
  •  v prípade osoby mladšej ako 15 rokov jej rodný list a OP zákonného zástupcu.